1. NAMA KURSUS KAJIAN HADIS DA’IF DAN MAUDU’
2. KOD KURSUS QSH3083
3. PENSYARAH DR. A. IRWAN SANTERI DOLL KAWAID
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Setelah melalui beberapa kursus berkaitan Ilmu Hadis yang asas seperti Ulum Hadis, Ilmu Rijal dan Ilmu Takhrij, pelajar telah mengetahui pelbagai istilah berkaitan ilmu hadis, kaedah mengetahui sumber hadis dan kaedah mengetahui pesonaliti perawi. Kursus ini meneruskan kesinambungan ilmu-ilmu tersebut dengan memberikan kepada pelajar pendedahan yang bersifat mendalam tentang kaedah membuat penilaian terhadap hadis, terutamanya hadis dhaif dan maudu’ agar mereka mempunyai keupayaan untuk melakuan kajian berkaitan hadis-hadis tersebut.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 6/ Tahun 3
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR

 

 

Bersemuka:

K T P L
27.5 13.75 3

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Pengajaran Dan Pembelajaran Independen:

27+ 13.5+3+ 94.5 =138.25

7.  NILAI JAM KREDIT 138.25/40= 3.45 (3 kredit); 2+2
8.  PRA SYARAT Ulum Hadis, Ilmu Rijal, Ilmu Takhrij
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Mendedahkan kepada pelajar isu-isu yang berkaitan dengan hadis da’if dan maudu’
 2. Menjelaskan kepada pelajar kaedah mengenali hadis dhaif dan maudu.
 3. Melatih pelajar kaedah menilai hadis dai’f dan maudu’.
10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:

 1. Menjelaskan ciri-ciri hadis da’if dan maudu’. (C2-A2)
 2. Mengenalpasti  isu-isu yang berkaitan dengan hadis dai’f dan maudu’. (C4-A4)
 3. Membuat penilaian terhadap hadis dhaif dan maudu. (C6-A4)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar dilatih menilai status sesuatu hadis da’if atau maudu’ melalui melakukan penyelidikan terhadap sanad dan perawinya. Mereka juga dilatih untuk mencari mutabaat dan syawahid bagi hadis-hadis tersebut. Penggunaan  aplikasi moden dalam penyelidikan sanad turut didedahkan kepada mereka.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus ini akan diajar melalui kombinasi kuliah, latihan, kerja-kerja berkumpulan, degan membuat penyelidikan terhadap status hadis sama ada dengan menggunakan aplikasi moden atau tradisional.
 • Pelajar akan dinilai melalui peperiksaan, pembentangan, bahas, penglibatan dalam tutorial untuk mengetahui kemampuan pelajar dalam mengaplikasikan konsep teoritikal dalam konteks.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada pelajar ciri-ciri hadis da’if dan maudu’ dan kesan negatifnya terhadap Islam dan umat Islam. Ia turut memberi pendedahan kepada pelajar kaedah melakukan penyelidikan untuk menentukan status sesuatu hadis da’if dan maudu’ itu.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN
Komponen %
Penilaian

 • Kegiatan dalam kelas
 • Pembentangan
 • Bahas
 • Ujian  Pertengahan
 

05

05

30

20

 

Peperiksaan Akhir  40
Total  100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK

 

TOPIK BERSEMUKA KENDIRI    
Kuliah Tutoriall Praktikal/ SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan Penilaian Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Pengenalan kursus.

Pengenalan Hadis Daif, Sejarah perkembangan, Pembahagian/jenis-jenis & Hukum Menyampaikannya.

2 1 6 9
Penjelasan tentang ciri-ciri hadis da’if. terputus sanad, kecacatan perawi, syuzuz dan ‘illah. Ciri-ciri 4 2  –  12 18
Hukum mengangkat hadis da’if menjadi hasan dan syarat-syaratnya. 4 2  –  12 18
Pengenalan Hadis Maudu’, Definisi, Sejarah perkembangan, Hukum Meriwayatkannya 2 1  –  6 9
Penjelasan faktor perekaan hadis. Faktor yang disengajakan dan faktor yang tidak disengajakan. 4 2  –  12 18
Jenis-jenis hadis Maudu’ dan ciri-cirinya. Qarain Hadith Maudu’. Istilah-istilah yang digunakan untuk perawi dan hadis maudu’. 1 0.5 1.5 3
Kitab-kitab yang membahaskan dan mengumpulkan Hadis Maudu’ 2 1 6 9
Peranan Ulama Dalam Memerangi Hadis Maudu’ 2 1 6 9
Hukum beramal dengan hadis da’if. Autoriti menghukum hadis di zaman ini. 2 1 6 9
Contoh-contoh hadis da’if dan maudu’ yang tersebar di kalangan masyarakat. 4 2 12 18
Ujian pertengahan sem .5 1.5 2
Tugasan 2 2
Pembentangan  0.25 0.5 0.75
Peperiksaan Akhir 11 2.5 13.5
 Total 27.5 13.75   2 79.5 13 2.5 138.25
Naqli AQLI & E Learning

FAKULTI /PTJ : FPQS
BIL KURSUS Integrasi Naqli dan Aqli1 E-learning2
                       
M1 M2 M3   E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
KURSUS TERAS FAKULTI / PTJ (Elektif)
1 Pengenalan Kursus, Pengenalan Hadis Daif, Sejarah perkembangan, Pembahagian/jenis-jenis & Hukum Menyampaikannya.
2 Penjelasan tentang ciri-ciri hadis da’if. terputus sanad, kecacatan perawi, syuzuz dan ‘illah. Ciri-ciri
3 Penjelasan tentang ciri-ciri hadis da’if. terputus sanad, kecacatan perawi, syuzuz dan ‘illah. Ciri-ciri
4 Hukum mengangkat hadis da’if menjadi hasan dan syarat-syaratnya.
5 Hukum mengangkat hadis da’if menjadi hasan dan syarat-syaratnya.
6 Pengenalan Hadis Maudu’, Definisi, Sejarah perkembangan, Hukum Meriwayatkannya
7 Penjelasan faktor perekaan hadis. Faktor yang disengajakan dan faktor yang tidak disengajakan.
8 Penjelasan faktor perekaan hadis. Faktor yang disengajakan dan faktor yang tidak disengajakan.
9 Jenis-jenis hadis Maudu’ dan ciri-cirinya. Qarain Hadith Maudu’. Istilah-istilah yang digunakan untuk perawi dan hadis maudu’.
10 Kitab-kitab yang membahaskan dan mengumpulkan Hadis Maudu’
11 Peranan Ulama Dalam Memerangi Hadis Maudu’
12 Hukum beramal dengan hadis da’if. Autoriti menghukum hadis di zaman ini.
13 Contoh-contoh hadis da’if dan maudu’ yang tersebar di kalangan masyarakat.
14 Contoh-contoh hadis da’if dan maudu’ yang tersebar di kalangan masyarakat.  
17 RUJUKAN
 1. Muhammad Fawzi Muhammad Amin, 2011, Dirasat an Athar al-Ahadis al-Maudhuah, USIM.
 2. Mohamed Abullais al-Khairabadi. Ulum al-Hadis; Ashiluha wa Muashiruha, Dar al-Syakir.
 3. Ibn al-Jauzi, al-Maudhuat.
 4.  Ibn Arraq, Tanzih al-Syariah al-Marfuah.
 5. Al-Sayuti, ‘Abd al-Rahman bin Abu Bakr, 1996, Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

 

Kerangka kursus dan Hasil Pembelajaran Program

 TOPIK

Jam pertemuan  (minggu)  Hasil Pembelajaran  PLO  KI  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

 Tugasan

TOPIK 1

 • Pengenalan Kursus
 • Pengenalan Hadis Daif
 • Sejarah perkembangan
 • Pembahagian/jenis-jenis
 • Hukum Menyampaikannya.

2

(MG1)

 

 • Menjelaskan definisi Hadis Daif, Sejarah perkembangan, Pembahagian & Hukum Menyampaikannya.
 

LO1

 

LL

 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik rangka kursus
 • memuat naik nota kursus
 1. Membincangkan istilah-istilah penting dalam ilmu hadis.
 2. Muat naik rangka kursus di portal Goal
TOPIK 2

 • Ciri-ciri hadis da’if; terputus sanad, kecacatan perawi, syuzuz dan ‘illah.

2

(MG2)

 • Menyatakan ciri-ciri hadis da’if; terputus sanad, kecacatan perawi, syuzuz dan ‘illah.
LO1 LL
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. Membincangkan jenis-jenis hadi daif dan  faktor kedhaifan hadis.
TOPIK 3

 • Hukum mengangkat hadis da’if menjadi hasan dan syarat-syaratnya.

2

(MG3)

 • Menjelaskan hukum mengangkat hadis da’if menjadi hasan dan syarat-syaratnya.
LO1 LL
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. Pembahagian kumpulan
 2. Pemilihan hadis untuk kajian
 3. Aktiviti pentakhrijan hadis
 TOPIK 4

 • Pengenalan Hadis Maudu’
 • Definisi
 • Sejarah perkembangan
 • Hukum Meriwayatkannya

2

(MG4)

 • Menjelaskan definisi Hadis Maudu’, Sejarah perkembangan, Hukum Meriwayatkannya
LO3 LL
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. Melakar pokok sanad
 TOPIK 5

 • Sejarah sebab perekaan terhadap hadis.

2

(MG5)

 • Menjelaskan sejarah sebab perekaan terhadap hadis.
LO1 LL
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. mencari maklumat peribadi perawi
 TOPIK 6

 • Jenis-jenis hadis Maudu’
 • Ciri-ciri hadis Maudu’
 • Istilah-istilah yang digunakan untuk perawi dan hadis maudu’.

4

(MG7-MG8)

 • Menjelaskan jenis-jenis hadis Maudu’ dan ciri-cirinya. Istilah-istilah yang digunakan untuk perawi dan hadis maudu’.
LO1 LL
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. mengkaji status hadis dan periwayatan perawi
TOPIK 7

 • Kitab-kitab yang mengandungi Hadis Maudu’

2

(MG9)

 • Menyatakan kitab-kitab yang mengandungi Hadis Maudu’
LO1 LL
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. mengkaji status hadis daripada kitab-kitab turath dan moden
TOPIK 8

 • Peranan Ulama Dalam Memerangi Hadis Maudu’

4

(MG10)

 • Menjelaskan peranan Ulama Dalam Memerangi Hadis Maudu’
LO3 LL
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. membentang hasil kajian
 TOPIK 9

 • Hukum beramal dengan hadis da’if
 • Autoriti menghukum hadis di zaman ini.

2

(MG11)

 • Menyatakan hukum beramal dengan hadis da’if dan isu autoriti menghukum hadis di zaman ini.
LO1 LL
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. melakukan pembetulan
 TOPIK 10

 • Hadis da’if dan maudu’ yang tersebar di kalangan masyarakat.
 • Bukti sanitifik kepalsuan sesuatu hadis.

4

(MG12 MG13)

 • Menyatakan hadis da’if dan maudu’ yang tersebar di kalangan masyarakat.

 

LO7 CTPS
 • kuliah dan tutorial
 • memuat naik nota kursus
 1. penyerahankan draft final