1. NAMA KURSUS ILMU RIJAL AL-HADITH
2. KOD KURSUS QSH2023
3. NAMA PENGAJAR DR.SHUMSUDIN YABI
4. RATIONALE KURSUS INI DALAM PROGRAM Kursus ini mendedahkan sumber-sumber rujukan utama tentang ilmu perawi-perawi hadis dan metodologi-metodologi rujukan-rujukan itu yang menjadi komponen penting dalam menentukan kesahihan dan kedhaifan sesuatu hadis. Dengan mempelajari ilmu ini para pelajar akan dapat mengetahui sumber-sumber rujukan utama dan metodologi-metodologinya dalam rangka mengenal pasti latar belakang perawi-perawi hadis dan status-status mereka. Ini untuk membolehkan mereka untuk mengetahui status-status hadis Nabi s.a.w.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 4/ Tahun 2
6. JUMLAH PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Bersemuka:

K T P L
28 26 5

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Pengajaran dan Pembelajaran Independen:

76
7. NILAI KREDIT 135/40= 3.3 (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF
 1. Mendedahkan sumber-sumber rujukan utama berkaitan ilmu perawi-perawi hadith.
 2. Mendedahkan metodologi-metodologi sumber-sumber itu.
 3. Melatih pelajar kaedah-kaedah mengenai pasti peribadi perawi-perawi hadis dan status-status mereka melalui sumber rujukan itu.
 4. Melatih pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengenalpasti kedudukan sataus sesuatu hadis.
10. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat:

 1. Menjelaskan kaedah mengenalpasti peribadi para perawi hadis dan status-staus mereka. (LO1-C2)
 2. Menggunakan sumber-sumber rujukan utama ‘Ilm Rijal dalam menyelesaikan masalah pengesahan peribadi perawi hadis.(LO2-A1)
 3. Mengaplikasi pengetahuan berkaitan ilmu rijal dalam membuat penilaian terhadap perawi dan seterusnya status hadis. (LO6-A4)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar dapat mengetahui prinsip-prinsip penilaian perawi hadis dengan pendedahan yang disampaikan melalui kuliah, tutorial dan tugasan.
12. STRATEGI PENGAJARAN-PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN Strategi pengajaran-pembelajaran:

 • Kursus ini diajar melalui kombinasi; kuliah, latihan individu dan berkumpulan, merujuk buku-buku dan bahan-bahan tambahan. Kemampuan pelajar dan kefahamannya terhadap subjek akan dapat dinilai melalui ujian, peperiksaan dan tugasan yang diberikan.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS Kursus ini mendedahkan sumber-sumber rujukan utama tentang ilmu perawi-perawi hadis dan metodologi-metodologi rujukan-rujukan itu yang menjadi komponen penting dalam menentukan kesahihan dan kedhaifan sesuatu hadis. Dengan mempelajari ilmu ini para pelajar akan dapat mengetahui sumber-sumber rujukan utama dan metodologi-metodologinya dalam rangka mengenal pasti latar belakang perawi-perawi hadis dan status-status mereka. Ini untuk membolehkan mereka untuk mengetahui status-status hadis Nabi s.a.w.
14. BENTUK PENYAMPAIAN Kuliah dan tutorial
15. metOD DAN JENIS PENILAIAN
Komponen %
Penilaian

· Ujian pertengahan

· Tugasan

· Pembentangan

 

20

20

10

Peperiksaan Akhir Semester 50
Jumlah 100
16. KANDUNGAN KERANGKA KURSUS DAN SLT SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA PEMBELAJARAN KENDIRI PEPERIKSA-AN  
Kuliah Tutorial Aktiviti/SCL Tugasan Revision Persediaan Penilaian Peperikasaan Akhir JUM. SLT
 
Pengenalan kursus 2 2
Pengenalan kepada Ilm Rijal dan sanad. Perkembangannya. 2 2 2 1 2 9
Peringkat generasi Perawi hadith dan Kitab-kitab berkaitan para sahabat, tabiin serta metodologinya 4 4 4 2 4 18
Kitab-kitab tentang al-Jarh wa al-Ta’dil dan metodologinya 4 4 4 2 4 18
Kitab-kitab berkaitan Perawi-perawi thiqah dan dhaif dan metodologinya 4 4 4 2 4 18
Isu-isu berkaitan peribadi Perawi. 4 4 4 2 4 18
Isu-isu berkaitan nama-nama Perawi-perawi. 4 4 4 2 4 18
Ilmu Al-Jarh wa Ta’dil; definisi dan pembahagiannya.

 

2 2 2 1 1 8
Pertentangan antara

Al jarh dan al  tadil.

 

2 2 2 1 1 8
Pembentangan 1 1
Peperiksaan Pertengahan Semester 2 2 4
Peperiksaan Akhir 10 3 13
TOTAL 28 26   27 25 24   5 135
17
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Pengenalan kursus  
2 Pengenalan kepada Ilm Rijal dan sanad. Perkembangannya.  

 

3 Peringkat generasi Perawi hadith dan Kitab-kitab berkaitan para sahabat, tabiin serta metodologinya
4 Kitab-kitab tentang al-Jarh wa al-Ta’dil dan metodologi-metodologinya
5 Kitab-kitab berkaitan Perawi-perawi thiqah dan dhaif dan metodologinya
6 Isu-isu berkaitan peribadi Perawi.
7 Isu-isu berkaitan nama-nama Perawi-perawi.
8 Ilmu Al-Jarh wa Ta’dil; definisi dan pembahagiannya.

 

9 Pertentangan antara

Al jarh dan al  tadil.

 

INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

18 RUJUKAN
 1. Al-Zahrani, Muhammad bin Matar. 1998. ‘Ilm al-Rijal: Nasyatuhu, wa Tatawwuruhu min al-Qarni al-Awwal ila al-Qarni al-Tasi’, Dar al-Khudhari.
 2. Al-Nadawi, Taqiuddin. Ilmu Rijal al-hadith, Maktabah al-iman, madinah, 1987.
 3. Al-Sayuti, ‘Abd al-Rahman bin Abu Bakr. 1996. Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
 4. Ibn al-Shalah, Uthman bin ‘Abd al-Rahman, 1986. ‘Ulum al-Hadis, Dar al-Fikr.
 5. Al-‘Umari, Akram Dhiya’. Buhuth fi Tarikh al-Sunnah.
 6. Al- Hakim al-Naysaburi. Marifat ulum al-hadith. Al-Qahirah: Dar al-Marifah.

 

ILMU RIJAL AL-HADITH (QSH2023)-Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK Jam pertemuan (minggu) Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
TOPIK 1: Pengenalan kursus

 • Kepentingan kursus.
 • Sinopsis kursus.
 • Objektif kursus.
 • Hasil pembelajaran kursus.
 • Keperluan kursus.
 • Kaedah pembelajaran dan penilaian.

2

(MG1)

Kuliah
TOPIK 2: Pengenalan kepada Ilm Rijal dan sanad. Perkembangannya.

الإسناد وأهميته

 • تعريفه لغة واصطلاحا
 • أهمية الإسناد وعناية المحدثين به
 • بداية البحث عن الأسانيد وظهور علم الرجال

2

(MG2)

 1. Menjelaskan maksud ilmu  rijal al-hadith, sejarah dan perkembangannya.
 2. Menjelaskan kepentingan sanad hadith dan usaha para ulama muhadthiin dalam memelihara ketulenannya.
 3. menghuraikan kemunculan ilmu rijal al-hadith.

LO 1

CT2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu.
TOPIK 3: Peringkat generasi Perawi hadith dan Kitab-kitab berkaitan para sahabat, tabiin serta metodologinya.

طبقات الرواة

 •  تعريفه وأهميته
 •  طبقات الرواة في عصر الرواية:
 1.  الصحابة
 2. التابعون
 3. أتباع التابعين
 4. تبع الأتباع

دراسة موجزة لكتب معرفة الصحابة

 • الاستيعاب في معرفة الأصحاب
 •  الإصابة في تمييز الصحابة

4

(MG3-4)

 1. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang sahabah, tabiin, atba’ at-tabiin dan taba’ al-atba’.
 2. Menjelaskan perbezaan di antara setiap tabaqh.
 3. Meneroka karangan-karangan silam mengenai biografi para sahabat.

LO 1

LO 2

LL1

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu.
TOPIK 4: Kitab-kitab tentang al-Jarh wa al-Ta’dil dan metodologi-metodologinya:

أنواع الكتب المصنفة في الرجال، وفيه

 •  المصنفات في رجال بلاد مخصوصة
 • المصنفات في رجال كتب مخصوصة، ويتضمن:
 1. المصنفات في رجال كتاب مفرد.
 2. المصنفات في الجمع بين رجال الصحيحين.
 3. المصنفات التي اهتمت برواة الأئمة الستة.

-كتاب(تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للحافظ المزي.

 • -كتابي ” التهذيب” و”التقريب” للحافظ ابن حجر.

4

(MG5-6)

 1. Menjelaskan dan menganalisis karangan-karangan yang memfokuskan perawi dari negeri tertentu.
 2. Munghuraikan karangan-karangan yang memfokuskan perawi dalam kitab-kitab tertentu
 3. Menghuraikan karangan-karangan yang menghimpunkan perawi-perawi sahih Bukhari dan Muslim serta Jami’ Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai’ dan Sunan Ibnu Majah.

LO 1

LO 1

LL1

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu.
TOPIK 5: Kitab-kitab berkaitan Perawi-perawi thiqah dan dhaif dan metodologinya

ج: المصنفات في رواة الحديث عامة، ويتضمن:

 1.  كتب الثقات خاصة
 2. كتب الضعفاء خاصة
 3.  كتب جامعة بين الثقات والضعفاء

التاريخ الكبير للبخاري،الجرح والتعديل ابن أبي حاتم

4

(MG7-8)

 1. Menjelaskan dan menganalisis kitab-kitab tentang perawi-perawi yang Thiqah.
 2. Menjelaskan dan menganalisis kitab-kitab tentang perawi-perawi yang dho’if.
 3. Menjelaskan dan Menganalisis kitab-kitab yang menghimpunkan antara perawi yang thiqah dan dho’if

LO 1

LO 2

CT1

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu.
TOPIK 6: Isu-isu berkaitan peribadi Perawi:

علوم رواة الحديث

 • – في علوم شخص الراوي.
 1.  تواريخ الوفيات
 2.  الإخوة والأخوات
 3.  الأقران والمدبّج
 4.  الأكابر عن الأصاغر
 5.  السابق واللاحق
 6.  رواية الآباء عن الأبناء
 7.  رواية الأبناء عن الآباء

4

(MG9-10)

 1. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang sifat-sifat perawi yang mmpengaruhi status hadith.
 2. Menjelaskan kefahaman terhadap takrif, fungsi dan hubungan perawi dengan perawi yang lain seperti riwayat adik beradik, rakan-taulan, riwayat bapa daripada anak, anak daripada bapa.
LO1

EM2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu.
TOPIK 7: Isu-isu berkaitan nama-nama Perawi-perawi

في علوم أسماء الرواة.

أ- المبهمات.

ب- من ذكر بأسماء وأوصاف مختلفة.

ج- الأسماء والكنى.

د- ألقاب المحدّثين.

هـ- المنسوبون إلى غير آبائهم.

و- النسب التي على خلاف ظاهرها.

ز- الموالي.

ح- أوطان الرواة وبلدانهم.

ط- الأسماء المفردة.

ي- المتفق والمفترق.

ك- المؤتلف والمختلف.

ل- المتشابه.

4

(MG11-12)

 1. Mengenalpasti perawi-perawi yang terkenal dengan nama, gelaran dan kunyah, serta perawi yang dinisbahkan bukan kepada bapanya
 2. Meneroka latarbelakang setiap perawi dan tempat asal.
LO 2

EM2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu,
TOPIK 8: Ilmu Al-Jarh wa Ta’dil; definisi dan pembahagiannya.

الجرح والتعديل

-تعريفه

-نشأته وتطوره

-قواعد الجرح والتعديل

– مراتب الجرح والتعديل

2

(MG13)

 1. Menjelaskan takrifan, kemunculan dan perkembangan al-jarh wa at-ta’dil.
 2. Menghuraikan kaedah-kaedah al-jarh wa at-ta’dil
 3. Menghuraikan tingkatan al-jarh wa at-ta’dil
LO1

EM2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu.
TOPIK 9: Pertentangan antara

 Al jarh dan al  tadil. 

·   ضوابط تعارض الجرح والتعديل

-معاني عبارات الجرح والتعديل

2

(MG14)

 1. Menjelaskan, menganalis garispanduan apabila bercanggah jarh dengan ta’dil
 2. Menghuraikan istilah-istilah jarh dan ta’dil.
LO1

EM2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu.