1. NAMA KURSUS ULUM  AL-HADITH
2. KOD KURSUS QSH2012
3. PENSYARAH
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini adalah asas kepada pengetahuan berhubung segala termenologi dan syarat berkaitan sumber kedua dalam Islam iaitu Hadith Rasulullah S.A.W Ia mendedahkan kepada pelajar pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hadis: pengumpulan, penulisan, istilah-istilah, pengklasifikasian penerimaan dan penolakan, kaedah periwayatan dan asas ilmu dirayah.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 2/ Tahun 1
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT) Perjumpaan bersemuka:

K T P L
28 14 2

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

28+14+2+46 =90

7. NILAI JAM KREDIT 90/40= 3.24 (2 kredit); 2+1
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Mendedahkan kepada pelajar Hadith sebagai sumber kedua hokum dalam Islam.
 2. Memberi kefahaman kepada pelajar tentang termenologi dan pengklasifikasian hadis kepada maqbul (diterima) dan mardud (ditolak)
 3. Memberi kesedaran kepada pelajar akan kepentingan mengikut disiplin ulama dalam berpegang dengan hadis yang sahih
10. HASIL PEMBELAJARAN
 1. Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:
 2. Menjelaskan takrif, fungsi, hubungan dan jenis-jenis hadith-hadith nabawi yang menjadi sandaran hukum. (C2-A2)
 3. Menunjukkan perbezaan hadis yang diterima sebagai hukum dan hadis yang ditolak .(C4-P1)
 4. Mengaplikasikan disiplin ilmu hadis dalam berinteraksi dengan teks agama. (C4-A2)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar akan mampu mengetahui ciri-ciri, jenis hadis, istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Pelajar juga mampu mengenali sumber rujukan yang dijadikan sandaran utama dalam ilmu tersebut.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan, dengan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Penggunaan pemeriksaan dan laporan bertulis akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini mendedahkan segala termenologi penting dan fakta asas yang berkaitan sumber kedua terpenting Islam iaitu Hadith Rasulullah S.A.W. Ia mendedahkan pengetahuan mengenai perkembangannya: pengumpulan, penulisan, pengklasifikasian dan jenis-jenisnya. Selain itu, penjelasan mengenai ilmu memahami nas hadis turut diselit agar seiring antara ilmu hadis riwayah dan dirayah. Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan. Penilaina akan dilakukan melalui peperiksaan dan tugasan.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. CARA DAN JENIS PENILAIAN
Komponen %
Penilaian

·         Ujian Pertengahan Semester I

·         Latihan Pengukuhan

·         Ujian Pertengahan Semester II

 

20

10

20

Peperiksaan Akhir 50
Total 100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK

 

TOPIK BERSEMUKA KENDIRI    
Kuliah Tutoriall Praktikal/ SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan Penilaian Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Pengenalan kursus.

Pengenalan Ulum Hadith; Definisi,

Kedudukan hadis dalam Islam.

Fungsi Hadis dalam Islam.

2 0.5 6 8.5
Sejarah perkembangan, lafaz-lafaz yang digunakan dalam menerima dan meriwayatkan hadis. istilah-istilah yang sering digunkan dalam ulum hadis 4 1  –  12 17
Hadis Mutawatir dan Ahad: Pembahagiannya. 4 1  –  12 17
Hadis Maqbul 2 0.5  –  6 8.5
Hadis Mardud (Dhaif)

 

8 2  –  24 34
 

Ilmu Perawi

 

1 0.5 1.5 3
 

Ilmu Dirayah

6 1.5 18 25.5
 

Ujian pertengahan sem

 

5 1.5 2
 

Tugasan

2 2
 

Pembentangan

 0.25 0.5 0.75
 

Peperiksaan Akhir

11 2.5 13.5

 Total

27.5 7.25   2 78 13 2.5 129.75
 17 Naqli AQLI & E Learning

FAKULTI /PTJ : FPQS
BIL KURSUS Integrasi Naqli dan Aqli1 E-learning2
                       
M1 M2 M3   E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
KURSUS TERAS FAKULTI / PTJ (Elektif)
1. Pengenalan kursus.

Pengenalan Ulum Hadith; Definisi,

Kedudukan hadis dalam Islam.

Fungsi Hadis dalam Islam.

2. Sejarah perkembangan, lafaz-lafaz yang digunakan dalam menerima dan meriwayatkan hadis. istilah-istilah yang sering digunkan dalam ulum hadis

3. Sejarah perkembangan, lafaz-lafaz yang digunakan dalam menerima dan meriwayatkan hadis. istilah-istilah yang sering digunkan dalam ulum hadis

4. Hadis Mutawatir dan Ahad: Pembahagiannya.
5. Hadis Mutawatir dan Ahad: Pembahagiannya.
6. Hadis Maqbul

7. Hadis Mardud (Dhaif)

8. Hadis Mardud (Dhaif)

9. Hadis Mardud (Dhaif)

10. Hadis Mardud (Dhaif)
11.  

Ilmu Perawi

12.  

Ilmu Dirayah

13.  

Ilmu Dirayah

14.  

Ilmu Dirayah

18 RUJUKAN
 • Al-Suyuti, Jalaluddin. 1996. Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
 • Ibn- al-Salah, 1986. Ulum al-Hadis Tahqiq Nurudin al-‘Itr. Beirut: Dar al-Fikr.
 •  Al-Sakhawi, 1996. Fath al-Mughith Syarh Alfiat al-Hadith. Beirut: Dar al-Fikr.
 • Al-Khair Abadi, Muhammad Abu al-Laith. 2008. Ulum al-Hadith Asiluha wa Mu’asiruha. Malaysia. Dar al-Syakir.
 • Tahhan, Mahmud. 1984. Taisir Mustalah al-Hadith. Kuwait. Dar al-Turath.