1. NAMA KURSUS HADITH II
2. KOD KURSUS QSF3053
3. PENSYARAH
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini direka untuk pelajar tahun tiga bagi membina kefahaman pelajar tentang hadis dalam pelbagai bidang, memahami serta meyakini hadis sebagai sumber asas kehidupan muslim di samping membentuk jati diri pelajar dengan mempraktikkan hadis dalam kehidupan harian mereka.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 5/ Tahun 3
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT) Perjumpaan bersemuka:

K T P L
35 35 2.5

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

35+35+55+2.5 =127.5

7. NILAI JAM KREDIT 127.5/40= 3.187 (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS 1.     Memberikan pendedahan berkenaan hadis serta kitab-kitab utama di dalam ilmu hadis.

2.     Memberikan kefahaman kepada pelajar tentang kedudukan serta peranan hadis di dalam sistem perundangan Islam.

3.     Menerapkan kefahaman yang mendalam sehingga mampu mempraktikkan ajaran hadis di dalam kehidupan muslim.

10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:

1.     Menjelaskan kefahaman terhadap hadis serta kitab-kitab utama di dalam bidang ini.(LO2-P4)

2.     Menerangkan peranan hadis dalam kehidupan muslim. (LO5-A3)

3.     Mempraktikkan ajaran hadith di dalam kehidupan muslim. (LO7-A3)

11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar akan mampu memahami hadis di samping mengenalpasti masalah yang ditimbulkan berkenaan hadis. Pelajar juga akan berusaha mengamalkan hadis yang dipelajari di dalam kehidupan mereka.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

  • Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan, dengan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Penggunaan pemeriksaan dan laporan bertulis akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Strategi Penilaian:

  • Formatif
  • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincangkan berkenaan makna hadis serta kedudukannya sebagai sumber yang kedua di dalam sistem perundangan Islam. Ia juga akan membahaskan berkenaan kitab-kitab utama yang menjadi rujukan di dalam pengajian hadis di samping membina kefahaman yang membina kesedaran pelajar supaya mempraktikkan hadis dalam kehidupan mereka.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. CARA DAN JENIS PENILAIAN
Komponen %
Penilaian

·         Tugasan

·         Musyarakah

·         Hafazan hadis

·         Peperiksaan Pertengahan Semester

 

20

5

10

15

Peperiksaan Akhir Semester 50
Total 100
16. KERANGKA KURSUS DAN SLT SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan Penilaian Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Pengenalan terhadap Al-Hadis serta kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. 2 2 1 1 6
Hadis-hadis berkenaan kepimpinan 4 4 2 2 12
Hadis-hadis berkenaan sains 4 4 2 2 12
Hadis-hadis berkenaan keadilan dan hak 4 4 2 2 12
Hadis-hadis berkenaan perubatan 4 4 2 2 12
Hadi-hadis yang berkaitan dengan kekeluargaan. 4 4 2 2 12
Hadis-hadis berkenaan kemasyarakatan. 4 4 2 2 12
Hadis-hadis yang berkaitan dengan keimanan. 4 4 8
Hadis-hadis yang berkaitan dengan peringatan hari akhirat. 4 4 8
Tugasan 10 5 15
Ujian/ Kuiz 1 2 3
Pembentangan 1 2 3
Peperiksaan Akhir 10 2.5 12.5
Total 35 35 10 28 17 2.5 127.5
17 RUJUKAN 1.     Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih Bukhari. Maktabah As-Salafiyyah, Kaherah.

2.     As-Sabuni, Muhammad bin Ali. 1991. Harakah Al-Ard wa Dauruha. Damsyik, Dar Al-Kalam.

3.     Mahmud, Muhammad Said.  1993. Manzilah As-Sunnah Min Al-Kitab wa Atharuha Fi Al-Furu’ Al-Fiqhiyyah. Kaherah. Maktabah Wahbah.

4.     As-Salafi, Muhammad Luqman. 1989. Asu-Sunnah Hujjiyatuha wa Makanatuha Fi Al-Islam. Madinah: Maktabah Al-Iman.

5.     Muslim al- Hajjaj. Al sahih dlm. A l-Nawawi. Sahih muslim bi sharh al- nawawi. Al- Maktabah al- Misriyyah.