1. NAMA KURSUS HADITH HUKUM  (حديث الأحكام)
2. KOD KURSUS QSF 3073
3. PENSYARAH Norzulaili Mohd Ghazali
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini dibina untuk pelajar tahun tiga dengan matlamat memperkasakan pengetahuan pelajar terhadap sumber hukum-hakam kedua terpenting dalam Islam iaitu Hadith Rasulullah S.A.W. Kursus ini akan membekalkan kepada pelajar kemahiran merujuk kepada Hadith dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seharian yang merangkumi kesemua aspek kehidupan seperti Ibadah, Muamalah, kekeluargaan dan sebagainya.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Tahun 3
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka:

K T P L
27 26 2.5

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

55.5
7. NILAI JAM KREDIT 119.6/40= 2.99 (3 credit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Memperkenalkan pelajar kepada Hadith sebagai sumber kedua hukum.
 2. Memberi kefahaman kepada pelajar tentang cara mengistinbatkan hukum daripada Hadith.
 3. Memperkenalkan pelajar dengan sumber-sumber rujukan utama dalam ilmu Hadith Hukum serta mempelajari cara merujuk kepadanya.
10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:

 1. Menjelaskan kefahaman terhadap hadith-hadith yang menjadi sandaran hukum serta metodologi ulama dalam mengeluarkan hukum-hakam tersebut. (L01-C3)
 2. Mengaplikasikan metodologi dan kaedah yang sesuai dalam memahami hadith-hadith yang menjadi sumber hukum.(L05-A2)
 3. Menyelesaikan masalah dalam menentukan pendapat yang paling tepat serta mengaplikasikan hadith dalam aspek-aspek kehidupan seharian. (L06-A2)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar akan mampu memahami hadith-hadith yang menjadi sumber rujukan hukum-hakam dan seterusnya mampu menyelesaikan permasalahan berpandukan hadith-hadith tersebut.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan, dengan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Penggunaan pemeriksaan dan laporan bertulis akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini menekankan pengajian hadith-hadith yang dijadikan sandaran hukum-hakam yang berkaitan dengan tajuk seperti ibadat, munakahat, dan jinayat, beserta perbincangan dalil-dalil, pendapat para ulama dan metode mereka dalam menentukan hukum terhadap sesuatu masalah, disamping menerangkan juga sebab-sebab perselisihan pendapat dikalangan ulama dan pemilihan pendapat yang paling tepat.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. CARA DAN JENIS PENILAIAN
Komponen %
Penilaian Berterusan

 • Penglibatan dan penyertaan
 • Kajian (Bahath)
 • Pembentangan
 

20

10

10

Peperiksaan

 • pertengahan
 • akhir
 

20

40

Jumlah 100
16. KERANGKA KURSUS DAN SLT SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan  Penl.
Pengenalan kursus 2 2
Hadith dari Kitab Bersuci 4 4 4 12
Hadith-hadith yang berkaitan Ibadat 6 6 6 18
Hadith-hadith yang berkaitan jual-beli (Muamalat) 6 6 6 18
Hadith-hadith yang berkaitan kekeluargaan. 4 4 6 14
Hadith-Hadith yang berkaitan urusan seharian Muslim. 4 4 4 12
Hadith-hadith yang berkaitan kepimpinan dan hukum Islam. 2 2 3 7
Pembentangan 0.10 5 5 10.1
Ujian/ Kuiz 1 10 11
Peperiksaan Akhir 8 5 2.5 15.5
JUMLAH 27 26.1 37 20 5 2.5 119.6
17
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Pengenalan kursus  
2 Hadith dari Kitab Bersuci  √  

 

3 Hadith-hadith yang berkaitan Ibadat  
4 Hadith-hadith yang berkaitan jual-beli (Muamalat)      
5 Hadith-hadith yang berkaitan kekeluargaan.  
6 Hadith-Hadith yang berkaitan urusan seharian Muslim.  √
7 Hadith-hadith yang berkaitan kepimpinan dan hukum Islam.  √

INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

18 RUJUKAN
 1. As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 2004. Nailul Awthar Syarh Muntaqal Akhbar min Ahadith Sayyidil Akhyar. Kaherah: Dar Ibn Al-Haytham.
 2. Abu Yahya Zakariya, Fath al’Allam bi Syarah al-I’lam bi Ahadith al Ahkam. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 3. Ibn Taymiyah, al-Muntaqa fi Ahadith al Ahkam ‘An Khayr al Anam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 4. Al-San’ani, Muhammad bin Ismail. 1995. Subulus Salam Syarh Bulughul Maram. Beirut: Darul Fikr.
 5. Ibn Abdul Hadi, Muhammad bin Ahmad. 2001. Al-Muharrar fil Hadith. Riyadh: Darul A’tha.
 6. Ad-Duri, Qahtan Abdur Rahman. 1999. Sofawtul Ahkam min Nailul Awthar wa Subulus Salam. Amman: Darul Furqan.
 7. Al-Qaradhawi, Yusuf. 2006. Kaifa Nata’mal ma’ As-Sunnah An-Nabawiyyah. Kaherah: Darul Syuruq

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK

Jam pertemuan (minggu)

Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
TOPIK 1:PengenalanKursus

(منهج دراسة أحاديث الأحكام)

 •  نشأة علم أحاديث الأحكام وتطوره، والمؤلفات فيه.
 •  التعريف بأهم مصادر علم أحاديث الأحكام.
 •  معالم وضوابط لحسن فهم السنة النبوية.

التعريف بالمؤلفات المعتبرة في أحاديث الأحكام.

2

(MG1)

 1. Pelajar memahami metod pengajian Hadith Hukum serta cabang-cabang pengajiannya.
 2. Pejajar berupaya menjelaskan kaedah yang betul dalam memahami hadith.

L01

L01

EM 2

Kuliah
TOPIK 2: Hadith dariKitabBersuci

(أحاديث في كتاب الطهارة)

كتاب الطهارة: أبواب المياه، أبواب تطهير النجاسة، أبواب الأواني، أبواب الوضوء، أبواب الغسل، وغيرها.

4

(MG2-MG3)

 1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz hadis.
 2. Mengenalpasti darjat bagi setiap hadis yang di datangkan pada setiap topik.
 3. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang tafsiran dan hujah-hujah mereka ketika mensyarah hadis. (LO3-C3).
 4. Mengaitkan kaedah mencuci najis dengan fakta sains yang berkaitan dengannya.

L01

L01

L05

L06

 

 

EM 2

CTPS 2

CTPS 3

 

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan/digital perpustakaan/laman sesawang.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
TOPIK 3: Hadith-hadith yang berkaitan Ibadat

(أحاديث في موضوع العبادات)       

كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الصيام

8

(MG4-MG5)

 1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz hadis.
 2. Mengenalpasti darjat bagi setiap hadis yang didatangkan pada setiap topik.
 3. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang tafsiran dan hujah-hujah mereka ketika mensyarah hadis. (LO3-C3).
 4. Menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan solat, puasa dan urusan jenazah yang diamalkan mayarakat berasaskan pemahaman terhadap hadis (LO6-A2)

L01

L01

L05

L06

 
 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan/digital perpustakaan/laman sesawang.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
TOPIK 3: Hadith-hadith yang berkaitan Ibadat

(أحاديث في موضوع العبادات)         

كتاب الزكاة، كتاب الحج.

 

(MG6)

 1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz hadis.
 2. Mengenalpasti darjat bagi setiap hadis yang didatangkan pada setiap topik.
 3. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang tafsiran dan hujah-hujah mereka ketika mensyarah hadis. (LO3-C3).
 4. Menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan zakat dan berdasarkan senario yang berlaku di dalammayarakat berasaskan pemahaman terhadap hadis (LO6-A2)

L01

L01

L05

L06

CTPS 2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan/digital perpustakaan/laman sesawang.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
TOPIK 4: Hadith-hadith yang berkaitan jual-beli (Muamalat)

(أحاديث في البيوع/ المعاملات)

كتاب البيوع، كتاب الهبة والهدية.كتاب الوقف، كتاب الوصايا.

2

(MG7-MG9)

 1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz hadis.
 2. Mengenalpasti darjat bagi setiap hadis yang didatangkan pada setiap topik.
 3. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang tafsiran dan hujah-hujah mereka ketika mensyarah hadis. (LO3-C3).
 4. Menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan jual-beli, hadiah, hibah, waqaf dan wasiat berdaasarkan senario semasa berasaskan pemahaman terhadap hadis (LO6-A2)
L01

 

 

L01

 

 

L05

 

 

 

L06

 

 

CTPS 2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan/digital perpustakaan/laman sesawang.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan
TOPIK 5:Hadith-hadith yang berkaitan kekeluargaan.

(أحاديث في أحكام الأسرة والزواج والنفقات)

كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الرضاع، كتاب الوليمة ، كتاب النفقة.

2

(MG10-MG11)

 1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz hadis.
 2. Mengenalpasti darjat bagi setiap hadis yang didatangkan pada setiap topik.
 3. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang tafsiran dan hujah-hujah mereka ketika mensyarah hadis. (LO3-C3).
 4. Menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan nikah, talak, penyusuan, walimah dan nafkah berdasarkan amalan mayarakat berasaskan pemahaman terhadap hadis (LO6-A2)
 5. Mengaitkan kelebihan susu ibu dengan fakta sains yang berkaitan dengannya

L01

L01

L05

L06

 

 

 

 

L06

 

CT PS 3

 

 

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan/digital perpustakaan/laman sesawang.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
TOPIK 6: Hadith-Hadith yang berkaitan urusan seharian Muslim.

(أحاديث في كتاب الجامع)

–   كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الطب.

6

(MG12-MG13)

 1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz hadis.
 2. Mengenalpasti darjat bagi setiap hadis yang didatangkan pada setiap topik.
 3. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang tafsiran dan hujah-hujah mereka ketika mensyarah hadis. (LO3-C3).
 4. Menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan makan , minum dan perubatan yang menjadi  amalan mayarakat berdasarkan pemahaman terhadap hadis (LO6-A2)

L01

L01

L05

L06

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan/digital perpustakaan/laman sesawang.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
TOPIK 7: Hadith-hadith yang berkaitan kepimpinan dan hukum Islam.

(أحاديث في الأقضية والحدود)

كتاب الأقضية والأحكام، كتاب الحدود.

4

(MG14)

 1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz hadis.
 2.  Mengenalpasti darjat bagi setiap hadis yang didatangkan pada setiap topik.
 3. Menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan para ulama tentang tafsiran dan hujah-hujah mereka ketika mensyarah hadis. (LO3-C3).
 4. Menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan perundangan hukum Islam dan hududberadasarkan pemahaman terhadap hadis (LO6-A2)
 5. Mengaitkan signifikan sebatan bagi pesalah zina dengan fakta sains.
 

L01

L01

L05

L06

L06

 

 

CTPS 2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan/digital perpustakaan/laman sesawang.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.