1. COURSE NAME SUNNAH BID’AH AND KHURAFAH
2. COURSE CODE QSD3093
3. LECTURER NAME
4. RATIONALE FOR THIS COURSE PROGRAM This course exposes students to the three main terms that are sunnah, bid’ah dan khurafat. Some of the contents of this course are selected to study the meaning of sunnah and its different parts, the meaning of bid’ah, khurafat and custom as well as the differences between them, parts of bid’ah, history of bid’ah’s development and the contributing factprs. Specific objective of this course os to provie an understanding to students on issues pertaining Sunnah, Bid’ah and Khurafah, in an attempt to overcome the challenge in determining the most accurate opinion while appyling Sunnah in one’s daily life. This course is delivered through a combination of lectures and tutorials. Students will be assessed through written reports, presentation of reports, activities in class and written examination.
5. SEMESTER & YEAR OFFERED Semester 5/Year 3
6. NUMBER OF STUDENT LEARNING (SLT)

 

Face to Face :

K T P L
31 28.5 3

K=Lecture  ; T=Tutorial; P=Practical; L=Others (Exam)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

61.5
7. CREDIT RATING 124/40= 3.1   (3 credit); 2+2
8. PRE-CONDITIONS None
9. OBJECTIVES 1-      Pelajar dapat mengetahui definisi  sunnah dan bid’ah dari sudut bahasa dan syara’.

2-     Menerangkan dalil-dalil syar’i yang mencela bid’ah serta  menerangkan hukum, darjat dan perbezaannya daripada maksiat.

3-     Menjelaskan kaedah-kaedah dan syarat-syarat bid’ah serta pembahagian dan jenis-jenisnya di kalangn ulama’.

4-     Pelajar dapat mengetahui tentang kesan-kesan negatif terhadap bid’ah sama ada kesan terhadap individu atau masyarakat, khususnya yang membawa kepada kekufuran dan menolak segala amal serta menimbulkan fitnah disamping mengutarakan beberapa contoh yang telah berlaku sebelum ini dan juga yang berlaku pada zaman ini.

5-     Pelajar dapat mengetahui makna khurafat dan kaitannya dengan bid’ah serta perbezaan antara kedua-duanya.

10. LEARNING OUTCOMES Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:

1.     Mengenali isu-isu yang berkaitan dengan Sunnah, Bid’ah dan Khurafah’ dan mencari maklumat daripada sumber (LO1)

2.     Berkebolehan dalam mengetahuai perbezaan antara Sunnah, Bid’ah dan Khurafah (LO1).

3.     Menyelesaikan masalah dalam menentukan pendapat yang paling tepat serta mengaplikasikan Sunnah dalam kehidupan seharian (LO7).

4.     Bekerkomunikasi  dengan berkesan dan bertindak aktif  dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. (LO4)

11. PRE-CONDITIONS Pelajar dapat mengetahui perbezaan antara sunnah, bid’ah dan khurafah. Pelajar juga dapat membuat analisis serta mengurus maklumat dengan baik melalui proses pembelajaran di dalam kuliah, tutorial dan tugasan berkumpulan.
12. STRATEGIES TEACHING AND ASSESSMENT Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

  • Kursus ini akan diajar melalui kombinasi kuliah, latihan, kerja-kerja berkumpulan, aktiviti tidak formal dan kepelbagaian kitab-kitab rujukan.
  • Pelajar akan dinilai melalui peperiksaan, pembentangan, tugasan dan penglibatan dalam tutorial untuk mengetahui kefahaman pelajar.

Strategi Penilaian:

  • Formatif
  • Sumatif
13. SYNOPSIS Kursus ini mendedahkan pelajar kepada tiga istilah penting iaitu sunnah, bidaan dan khurafat. Selain itu, kursus ini juga bertujuan untuk memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan-amalan yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Hasilnya, pelajar akan berkemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sunnah, bidaah dan khurafat.
14. SUBMISSION FORM Lecture and Tutorial (SCL)
15. METHODS AND TYPE RATING
Komponen %
Penilaian berterusan

1)     Kegiatan dalam kelas

2)     Pembentangan

3)     Bahas

4)   Ujian Pertengahan

10

10

10

30

Peperiksaan Akhir 40
Jumlah 100
16. TERMS OF COURSE AND EACH TOPIC SLT

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI  
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ruj. Pustaka Belajar-sendiri Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir

JUMLAH SLT

– Pengenalan takrif Al Sunnah di sudut bahasa dan istilah. 2 1     3
– Pembahagian Al Sunnah 2 2 3     7
– Definisi Ahlu Al-Sunnah dan sifat-sifat mereka. 4 4 4   12
– Definisi  Al-Bid’ah dari sudut bahasa dan istilah 6 6 1 6   19
– Perbezaan di antara Bid’ah dan Masalih Mursalah. Hujah-hujah dan syarat-syarat  Masalih Mursalah. 2 2 1 2    7
– Syubhah Ahlu Al-Bid’ah. 8 8 1 7    24
– Definisi Khurafat 6 6 6    18
Assignment 10 5   15
Test/quiz 1 4    5
Presentation 0.5 1.5    2
Final Exam 9 3  12
TOTAL  31  28.5   10  8 43.5    3  124
17 REFERENCES
  1. Afaf Abdul Qafor. Mabahith fi al-Sunah Wa al-Bidaah wa al-Khurafah. Malaysia: Dar al-Tajdid.
  2. Ali Mahfuz. Al-Ibda’ fi Madhar al-Ibtida’. Al-Qahirah: al-Maktabat al-Mahmudiyyat.
  3. Hamdi al-Saidi. Al Bidaah wa atharoha fi Fasad al-Aqidah wa al-Tasawor al-Islami. Maktabah Awlad al-Turath.
  4. Salih al-sohimi. Tanbih Uli al-Absar ila kamal al-Din wa ma fi al-Bida’ min Akhtar. Riyadh: Dar Ibn Hazam.
  5. al-Zuhaili, Wahbah. Al-Bidaa’ al-Munkirah. Syria: Ibn Sina.