1. NAMA KURSUS SUNNAH BID’AH AND KHURAFAH
2. KOD KURSUS QSD3093
3. PENSYARAH
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Subjek ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai sunnah, bid’ah dan khurafat secara menyuluruh. Pelajar akan diberi kefahaman   tentang takrif, kaedah, syarat-syarat serta hukum bid’ah dan khurafat  menurut syara’. Selain menghuraikan kesan negatif bid’ah dan khurafat terhadap individu dan masyarakat, pelajar juga akan didedahkan dengan realiti bid’ah dan khurafat serta kesan-kesannya terhadap pemikiran dan budaya yang tersebar di kalangan masyarakat .
5. SEMESTER &TAHUN DITAWARKAN Semester 5/Tahun3
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN

PELAJAR (SLT)

 

Perjumpaan bersemuka:

K T P L
31 28.5 3

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

61.5
7. NILAI JAM KREDIT 124/40= 3.1   (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS 1-      Pelajar dapat mengetahui definisi  sunnah dan bid’ah dari sudut bahasa dan syara’.

2-     Menerangkan dalil-dalil syar’i yang mencela bid’ah serta  menerangkan hukum, darjat dan perbezaannya daripada maksiat.

3-     Menjelaskan kaedah-kaedah dan syarat-syarat bid’ah serta pembahagian dan jenis-jenisnya di kalangn ulama’.

4-     Pelajar dapat mengetahui tentang kesan-kesan negatif terhadap bid’ah sama ada kesan terhadap individu atau masyarakat, khususnya yang membawa kepada kekufuran dan menolak segala amal serta menimbulkan fitnah disamping mengutarakan beberapa contoh yang telah berlaku sebelum ini dan juga yang berlaku pada zaman ini.

5-     Pelajar dapat mengetahui makna khurafat dan kaitannya dengan bid’ah serta perbezaan antara kedua-duanya.

10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:

1.     Mengenali isu-isu yang berkaitan dengan Sunnah, Bid’ah dan Khurafah’ dan mencari maklumat daripada sumber (LO1)

2.     Berkebolehan dalam mengetahuai perbezaan antara Sunnah, Bid’ah dan Khurafah (LO1).

3.     Menyelesaikan masalah dalam menentukan pendapat yang paling tepat serta mengaplikasikan Sunnah dalam kehidupan seharian (LO7).

4.     Bekerkomunikasi  dengan berkesan dan bertindak aktif  dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. (LO4)

11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar dapat mengetahui perbezaan antara sunnah, bid’ah dan khurafah. Pelajar juga dapat membuat analisis serta mengurus maklumat dengan baik melalui proses pembelajaran di dalam kuliah, tutorial dan tugasan berkumpulan.
12. SRATEGI PENILAIANPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

  • Kursus ini akan diajar melalui kombinasi kuliah, latihan, kerja-kerja berkumpulan, aktiviti tidak formal dan kepelbagaian kitab-kitab rujukan.
  • Pelajar akan dinilai melalui peperiksaan, pembentangan, tugasan dan penglibatan dalam tutorial untuk mengetahui kefahaman pelajar.

Strategi Penilaian:

  • Formatif
  • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini mendedahkan pelajar kepada tiga istilah penting iaitu sunnah, bidaan dan khurafat. Selain itu, kursus ini juga bertujuan untuk memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan-amalan yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Hasilnya, pelajar akan berkemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sunnah, bidaah dan khurafat.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. KAEDAH PENILAIAN
Komponen %
Penilaian berterusan

1)     Kegiatan dalam kelas

2)     Pembentangan

3)     Bahas

4)   Ujian Pertengahan

10

10

10

30

Peperiksaan Akhir 40
Jumlah 100
16. PEMBAHAGIAN TAJUK KURSUS DAN SLT SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI  
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ruj. Pustaka Belajar-sendiri Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir

JUMLAH SLT

– Pengenalan takrif Al Sunnah di sudut bahasa dan istilah. 2 1     3
– Pembahagian Al Sunnah 2 2 3     7
– Definisi Ahlu Al-Sunnah dan sifat-sifat mereka. 4 4 4   12
– Definisi  Al-Bid’ah dari sudut bahasa dan istilah 6 6 1 6   19
– Perbezaan di antara Bid’ah dan Masalih Mursalah. Hujah-hujah dan syarat-syarat  Masalih Mursalah. 2 2 1 2    7
– Syubhah Ahlu Al-Bid’ah. 8 8 1 7    24
– Definisi Khurafat 6 6 6    18
Assignment 10 5   15
Test/quiz 1 4    5
Presentation 0.5 1.5    2
Final Exam 9 3  12
TOTAL  31  28.5   10  8 43.5    3  124
17 RUJUKAN 1.     Afaf Abdul Qafor. Mabahith Fi Al Sunah Wa AlBidaah Wa Al Khurafah. Malaysia: Dar al tajdid.

2.     HAmdi Al Saidi. Al Bidaah Wa atharoha fi fasad al aqidah wa al tasawor al islami. Maktabah awlad al turath.

3.     Wahbah al zuhaili. Al bidaa Al munkirah. Syria.ibn sina.

4.      Salih al sohimi. Tanbih oli al absar ila kamal al din wa ma fi al bida min akhtar. Riyadh. Dar ibn hazam.

5.     Ali Mahfuz. Al Ibadah fi Madhar al- Ibtida. Al Qahirah: al- Maktabat al-Mahmudiyyat.