1. NAMA KURSUS TAFSIR ILMI
2. KOD KURSUS QQT4183
3. PENSYARAH SYED AHMAD TARMIZI SYED OMAR
RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Tafsir Ilmi merupakan sebahagian dari usaha untuk mengintegrasikan antara Quran dan ilmu sains moden. Kursus ini akan melengkapkan keperluan pelajar untuk memahami, menghurai dan  menyampaikan kandungan Kitab Suci ini dari perspektif sains.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 7/ Tahun 4
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka

K T P L
26 26 64

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

106
7. NILAI JAM KREDIT 106/40= 2 .65 (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai konsep Tafsir Ilmi.
 2. Memperkenalkan ayat ayat kawniyyah dalam Quran.
 3. Melatih para pelajar untuk merujuk dan memahami serta membandingkan antara ayat kawniyyah dan dapatan sains yang berkaitan..
10. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir kursus ini, para pelajar mampu untuk :

 1. Mengenal pasti ayat-ayat kawniyyah dalam Quran. (LO1/C1)
 2. Menghubungkait antara ayat Quran dan dapatan sains. (LO7/C3)
 3. Mentafsirkan ayat-ayat kawniyyah dari perspektif sains  (LO2/C2)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar seharusnya dapat membina kefahaman yang baik terhadap aliran Tafsir Ilmi, mengenal pasti ayat ayat kawniyyah yang terdapat dalam Quran, memahami dapatan sains dan mengaitkannya dengan ayat Quran. Kesemua kemahiran ini perlu diterap dan dihasilkan melalui proses kuliah, tutorial, gerak kerja tugasan secara individu dan berkumpulan serta peperiksaan.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran:

 • Kursus ini akan diajar melalui kombinasi kuliah, tutorial, tugasan, gerak kerja berkumpulan dan kepelbagaian kitab rujukan.
 • Pelajar akan dinilai melalui peperiksaan, pembentangan dan laporan kajian, serta penglibatan dalam kuliah dan tutorial, bagi mengetahui kemampuan dan keupayaan pelajar dalam mengaplikasikan konsep teoritikal dalam konteks pemahaman ayat-ayat kawniyyah dalam Quran.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini memperkenalkan kepada para pelajar tentang konsep tafsir ilmi serta pandangan ulama terhadapnya. Perbincangan juga meliputi aspek sejarah perkembangan tafsir ilmi sejak awal turunnya Quran hinggalah ke zaman ini. Selain itu juga kursus ini tertumpu kepada perbincangan tentang ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang kejadian alam semesta samada secara lansung atau tidak langsung. Seterusnya para pelajar didedahkan dengan dapatan sains terkini yang turut menyokong kenyataan-kenyataan berkaitan alam dalam Quran. Di akhir kursus ini para pelajar mampu memahami perkaitan antara Quran sebagai kalamullah dan sains yang mengkaji alam serta sifatnya.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN
Komponen %
Penilaian Berterusan

 • Penglibatan dan penyertaan
 • Kajian (Bahath)
 • Pembentangan

5

15

10

Peperiksaan

 • pertengahan
 • akhir

20

50

Jumlah 100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA PEMBELA-JARAN KENDIRI    
Kuliah Tutorial Practikal/SCL Tugasan Ulang kaji Pembelajaran Kendiri Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Pengenalan kursus 2 2 4
Pengenalan Tafsir Ilmi.

Hubungannya dengan I’jaz Ilmi

Ayat-ayat Kawniyyah

2 2 1 2 7
Perkembangan Tafsir Ilmi

Pandangan ulama terhadapnya

2 2 1 2 7
Tafsir ayat 19 dari surah al-Baqarah. 2 2 1 2 7
Tafsir ayat 22 dari surah al-Baqarah. 2 2 1 2 7
Tafsir ayat 26 dari surah al-Baqarah. 2 2 1 2 7
Tafsir ayat 74 dari surah al-Baqarah. 2 2 1 2 7
Tafsir ayat 222 dari surah al-Baqarah. 2 2 1 2 7
Tafsir ayat 6 dari surah Ali Imran. 2 2 1 2 7
Pembentangan 1 2 3
Peperiksaan Pertengahan Semester 2 4 6
Tafsir ayat 56 dari surah al-Nisa’. 2 2 1 2 7
Tafsir ayat 31 dari surah al-Maidah. 2 2 1 2 7
Tafsir ayat 92 dari surah al-An’am 2 2 1 2 7
Tafsir ayat 125 dari surah al-An’am 2 2 1 2 7
Peperiksaan Akhir 6 3 9
Jumlah 26 26 1 22 28 3 106
17
Fakulti/PTJ:
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Pengenalan Tafsir Ilmi.

Hubungannya dengan I’jaz Ilmi

Ayat-ayat Kawniyyah

x x x x x x
2 Perkembangan Tafsir Ilmi

Pandangan ulama terhadapnya

x x x x
3 Tafsir ayat 19 dari surah al-Baqarah. x x x x
4 Tafsir ayat 22 dari surah al-Baqarah. x x x x
5 Tafsir ayat 26 dari surah al-Baqarah. x x x x
6 Tafsir ayat 74 dari surah al-Baqarah. x x x x
7 Tafsir ayat 222 dari surah al-Baqarah. x x x x
8 Tafsir ayat 6 dari surah Ali Imran. x x x x
9 Tafsir ayat 56 dari surah al-Nisa’. x x x x
10 Tafsir ayat 31 dari surah al-Maidah. x x x x
11 Tafsir ayat 92 dari surah al-An’am x x x x
12 Tafsir ayat 125 dari surah al-An’am x x x x

INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

18 RUJUKAN
 1. Jawhariyy, Tantawiyy. 1931. Al-Jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim. Misr: Maktabah al-Babi al-Halabi.
 2. Al-Nabulsi, Muhammad Ratib. 1985. Mawsuah al-I’jaz al-Ilmiyy fi al-Quran wa al-Sunnah: Ayat Allah fi al-Insan. Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabiyy.
 3. Al-Nabulsi, Muhammad Ratib. 1985. Mawsuah al-I’jaz al-Ilmiyy fi al-Quran wa al-Sunnah: Ayat Allah fi al-Afaq. Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabiyy.
 4. al-Najjar, Zaghlul. 2007. Tafsir al-Ayat al-Kawniyyah fi al-Quran al-Karim. Al-Qahirah: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah
 5. al-Raziyy, Fakhr al-Din Muhammad bin Umar. 1981. Mafatih al-Ghaib. Bayrut: Dar al-Fikr.

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK Jam pertemuan (minggu) Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
Pengenalan kursus

 • Kepentingan kursus.
 • Sinopsis kursus.
 • Objektif kursus.
 • Hasil pembelajaran kursus.
 • Keperlua kursus.
 • Kaedah pembelajaran dan penilaian.

2 jam

Minggu 1

 1. Kuliah
TOPIK 1: Tafsir Ilmi: Pengenalan

 • التفسير العلمي: تعريفه والعلاقة بينه وبين الإعجاز العلمي.
 •  الآيات الكونية في القرآن: المراد بها وعددها في القرآن.

2 jam

Minggu 2

 1. Menjelaskan konsep Tafsir Ilmi
 2. Menerangkan hubungan antara Tafsir Ilmi dan I’jaz Ilmi
 3. Mengenali ciri-ciri ayat Kawniyyah
LO 1

 

LO 1

 

LO 1

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 2: Perkembangan ilmu Tarannum dalam ketamadunan Islam

 • نشأة التفسير العلمي وتطوره عبر القرون.
 • موقف العلماء من التفسير العلمي والحجج لكل من مؤيديه ومنكريه،
 • موقف المعتدلين في التفسير العلمي

2 jam

Minggu 3

 1. Menjelaskan perkembangan Tafsir Ilmi
 2. Menghuraikan perbezaan pendapat di kalangan ulama terhadap Tafsir Ilmi
 3. Menjustifikasikan pendapat yang terkuat
LO1

 

LO1

 

LO1

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 3: Amali 

قوله تعالى في سورة البقرة الآية 19:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 4

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3.  Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • ·       Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 4: Amali

 

قوله تعالى في سورة البقرة الآية 22:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 5

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 5: Amali

قوله تعالى في سورة البقرة الآية 26:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 6

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 6: Amali

 

قوله تعالى في سورة البقرة الآية 74:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 7

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 7: Amali

 

قوله تعالى في سورة البقرة الآية 222:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 8

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER

2 jam

Minggu 9

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4.   Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 8: Amali

 

قوله تعالى في سورة النساء الآية 56:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 10

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 9: Amali

قوله تعالى في سورة المائدة الآية 31:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 11

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2.  Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 12: Amali

 

قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 92:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 12

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4.    Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 13: Amali

قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 125:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 13

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 8: Amali

قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 176:

 • Makna ayat
 • Petunjuk Saintifik dalam ayat
 • Dapatan Sains berkaitan

2 jam

Minggu 14

 1. Menghuraikan makna ayat dengan baik.
 2. Mengenal pasti petunjuk saintifik dalam ayat tersebut.
 3. Memahami dapatan sains berkaitan.
 4. Menghubungkaitkan dapatan tersebut dengan ayat yang berkaitan
LO2

 

LO2

 

LO2

 

LO6

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial