1. NAMA KURSUS TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM
2. KOD KURSUS QQT2103
3. PENSYARAH DR. KAUTHAR BINTI ABD KADIR
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini dibina untuk pelajar tahun dua dengan matlamat mendedahkan mereka kepada kepentingan al-Quran sebagai sumber utama dalam syariat islam. Di samping itu kursus ini akan memfokuskan kepada hukum berkaitan Ibadat, Jinayat, Halal haram  dan sebagainya berlandaskan al-Quran dan pendapat para ulama’
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 4/ Tahun 2
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka

K T P L
28 24 79

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

131
7. NILAI JAM KREDIT 131/40= 3.2 (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Memperkenalkan pelajar kepada al-Quran sebagai sumber utama hukum.
 2. Memberi kefahaman kepada pelajar tentang cara mengistinbatkan hukum daripada al-Quran.
 3. Memperkenalkan pelajar dengan sumber-sumber rujukan utama dalam Ayat-ayat Hukum serta mempelajari cara merujuk kepadanya.
10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:

 1. Menjelaskan kefahaman terhadap ayat-ayat al-Quran yang menjadi sandaran hukum serta metodologi ulama dalam mengeluarkan hukum-hakam tersebut. (LO1-C3)
 2. Memilih hukum-hakam yang bertepatan dengan dalil dan nas-nas yang jelas. (LO5-A2)
 3. Membentangkan penyelesaian masalah dalam menentukan hukum yang paling tepat dalam isu dan permasalahan kehidupan seharian. (LO2-K3)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar akan mampu memahami ayat-ayat hukum yang menjadi sumber rujukan hukum-hakam dan seterusnya mampu menyelesaikan permasalahan berpandukan ayat-ayat hukum tersebut.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan, dengan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Penggunaan pemeriksaan dan laporan bertulis akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini memberikan pendedahan kepada para pelajar mengenai Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Para pelajar akan diberi penerangan mengenai definisi, kepentingan dan buku- buku tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam .

Seterusnya ia akan diaplikasikan sepenuhnya ke dalam ayat ahkam berkaitan bab Ibadat, Jinayat, Halal haram, Munakahat dan Adab.

Pembelajaran ayat-ayat ini merangkumi penjelasan mengenai definisi kalimah, pemahaman sebab penurunan ayat, penerangan ringkas makna ayat, pendapat ulama mengenai hukum yang dikeluarkan daripada ayat dan pengajaran yang terkandung  di dalam ayat tersebut. Di akhir kursus ini para pelajar dapat memahami, menerangkan serta mengaplikasikan ayat-ayat ahkam dalam menghuraikan maksud ayat-ayat Quran berdasarkan sumber yang muktabar.

14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN
Komponen %
Penilaian

·  Pembentangan

·  Laporan bertulis

·  Peperiksaan Pertengahan Semester

 

10

20

20

Peperiksaan Akhir 50
Total 100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA PEMBELA-JARAN KENDIRI    
Kuliah Tutorial Practikal/SCL Tugasan Ulang kaji Pembelajaran Kendiri Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Pengenalan kursus 2 2
Sejarah dan Pengenalan Kepada Ayat Hukum 2 2 1 2 7
Ayat-ayat Ahkam berkaitan Ibadat 4 4 4 2 4 18
Ayat-ayat berkaitan Jinayat 4 4 4 2 4 18
Ayat-ayat berkaitan Halal dan Haram 4 4 4 2 4 18
Ayat-ayat berkaitan bab Munakahat 6 6 6 3 6 27
Ayat- ayat berkaitan Adab 6 6 6 3 6 27
Pembentangan 1 1
Peperiksaan Pertengahan Semester 2 2 4
Peperiksaan Akhir 6 3 9
Jumlah 28 24 27 21 26 5 131

 

 

17
Fakulti/PTJ:
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Pengenalan kursus
2 Sejarah dan Pengenalan Kepada Ayat Ahkam
2 Ayat-ayat Ahkam berkaitan bab Ibadat
3 Ayat-ayat berkaitan bab Jinayat
4 Ayat-ayat berkaitan bab Halal danHaram
5 Ayat-ayat berkaitan bab Munakahat
6 Ayat-ayat Ahkam berkaitan adab

INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

18 RUJUKAN
 1. al-Shabuni, Muhammad Ali. Rawa’iul Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran.
 2.  al-Qurthubiy, Muhammad bin Ahmad. al-Jami’ li Ahkam al-Quran. al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
 3. Ibnu Kathir. Ismail bin Omar Ad-Dimasqi. 1401H. Tafsir Al-Quran Al-‘Azim.
 4. Ibnu ‘Asyur. Muhammad At-Tohir bin Muhammad. At-Tahrir wa At-Tanwir min At-Tafsir
 5.  Al- Zuhaili, Wahbah. Al tafsir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK Jam pertemuan (minggu) Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
TOPIK 1: Pengenalan kursus

2

(MG1)

Menerangkan Kerangka Kursus

LO 1 

EM 2

Kuliah  
TOPIK 2: Sejarah Pengenalan Kepada Ayat Muamalat

 • تعريف تفسير آيات الأحكام
 • أهمية تفسير آيات الأحكام
 • كتب التفسير المتعلقة بتفسير آيات الأحكام
 • المراحل التي مر بها تفسير آيات الأحكام
 • منهج القرآن في بيان الأحكام
 

2

(MG2)

 

 1. Menjelaskan konsep ilmu Tafsir ayat Ahkam.
 2. Mengetahui buku- buku tafsir yang berkaitan tentang tafsir ayat al ahkam.
 

LO 1

LO 5

 

EM 2

CS

 

Kuliah

 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial.
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu
TOPIK 3: Tafsir  Ayat- ayat Ibadat

 • الصوم سورة البقرة: 183-185
 • صلاة الخوف
 • سبب النزول
 • معاني الكلمات
 • المعنى الإجمالي
 • الأحكام الشرعية
 • ما يستفاد من الآيات

4

(MG3-4)

 1. Mengetahui tafsir ayat- ayat ibadat: sawm dan solat al khawf.
 2. Mengenalpasti asbab nuzul, kalimah-kalimah, tafsir ijmali, hukum-hakam ayat, dan perkara penting yang dipelajari dari ayat-ayat berkaitan.
 

LO 1

LO 6

 

EM 2

CTPS

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan kecil
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu
TOPIK 3: Tafsir Ayat- ayat Ahkam Jinayat

 • عقوبة الزنا
 • عقوبة السرقة
 • سبب النزول
 • معاني الكلمات
 • المعنى الإجمالي
 • الأحكام الشرعية

ما يستفاد من الآيات

4

(MG5-6)

 1. Mengetahui tafsir ayat- ayat Jinayat seperti: uqubt zina dan uqubat sariqah.
 2. Mengenalpasti asbab nuzul, kalimah-kalimah, tafsir ijmali, hukum-hakam ayat, dan perkara penting yang dipelajari dari ayat-ayat berkaitan.
 

LO 1

LO 2

 

EM 2

CTPS

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan kecil
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu
TOPIK 4: Tafsir Ayat Ahkam Halal dan Haram

 • كفارة اليمين وتحريم الخمر
 • ما يحل ويحرم من الأطعمة

4

(MG7-8)

 1. Mengetahui tafsir ayat- ayat Halal dan Haram seperti: kaffarh yamin wa tahrim al khamr dan ma ya hil wa yahram min toaam.
 2. Mengenalpasti asbab nuzul, kalimah-kalimah, tafsir ijmali, hukum-hakam ayat, dan perkara penting yang dipelajari dari ayat-ayat berkaitan.
 

LO 6

 

 

 

LO 2

 

EM 2

 

 

 

CTPS

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan kecil
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu
 TOPIK 5: Tafsir Ayat Munakahat

 

 • تعدد الزوجات وحكمته في الإسلام
 • الشقاق بين الزوجين
 • اعتزال النساء في المحيض

 

 

 

 

6

(MG9-11)

 1. Mengetahui tafsir ayat- ayat Munakahat: Taaddud zawjat, syqaq bayna zawjin dan itizal nisa fi al mahid.
 2.  Mengenalpasti asbab nuzul, kalimah-kalimah, tafsir ijmali, hukum-hakam ayat, dan perkara penting yang dipelajari dari ayat-ayat berkaitan.
LO 6

 

 

 

 

LO 2

EM 2

 

 

 

 

CTPS

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan kecil
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu
TOPIK 6: Tafsir ayat Adab

 • حكم التماثيل والصور
 • آداب المجلس
 • تعظيم كتاب الله

6

(MG12-14)

 1. Mengetahui tafsir ayat- ayat Adab: Hukum tamathil. Adab Majlis dan tazim kitab Alllah.
 2. Mengenalpasti asbab nuzul, kalimah-kalimah, tafsir ijmali, hukum-hakam ayat, dan perkara penting yang dipelajari dari ayat-ayat berkaitan

LO

LO 2

EM 2

TWS

 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu