1. NAMA KURSUS TAFSIR I
2. KOD KURSUS QQT2083
3. PENSYARAH
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini mempunyai hubungan yang begitu signifikan dengan program yang ditawarkan kerana fokus perbahasannya yang berkait rapat dengan pemahaman al-Quran melalui pendekatan tematik. Penawaran kursus ini mengambil kira keperluan dan kepentingan memahami metodologi penafsiran al-Quran dan peringkatnya sebagaimana yang telah diistilahkan oleh para mufassirin.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 3 / Tahun 2
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Bersemuka:

K T P L
28 29 3

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Bimbingan dan Belajar  Kendiri:

60
7. NILAI JAM KREDIT 120/40= 3 (3 kredit); 2 + 2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS Di antara objektif utama kursus ini adalah seperti berikut:

 1. Menjelaskan pendekatan tafsir al-Quran secara tematik melalui definisi, perkembangan, contoh-contoh dan kepentingannya.
 2. Membincangkan jenis-jenis tafsir al-Quran secara tematik dengan menekankan perbincangan tajuk dari sudut definasi, konteks al-Quran, perkaitan dengan isu-isu terkini, dan pengajaran yang diperolehi.
 3. Menghuraikan pendekatan al-Quran secara tematik dalam menjawab salah faham terhadap Islam.
10. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir kursus ini, para pelajar seharusnya mampu untuk:

 1. Meneroka penafsiran al-Quran secara tematik sebagai salah satu kaedah dalam memahami kandungan al-Quran. (LO1/C3).
 2. Menghubungkait isi kandungan al-Quran dengan setiap perbincangan tajuk (al-Jahl menurut al-Quran, al-Syura di dalam al-Quran, dan keajaiban penciptaan Allah swt di dalam surah al-Mulk) secara pendekatan tematik. (LO3/C3).
 3. Mematuhi konsep dan pendekatan tafsir al-Quran secara tematik dan membincangkan beberapa isu terpilih secara berkumpulan. (LO6/A2).
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar seharusnya mampu mengenalpasti metodologi penafsiran al-Quran secara tematik, membezakan dan mendatangkan contoh-contoh melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa proses tutorial dan gerak kerja berkumpulan.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Formatif + Sumatif):

 • Kursus akan diajar melalui kombinasi kuliah secara formal dan tutorial. Kursus ini diterangkan secara bertopik (silibus) selama dua jam semasa sesi kuliah secara formal dengan bantuan ABM dan bahan rujukan terpilih. Manakala sesi tutorial dijalankan secara aktiviti berkumpulan selama dua jam. Pelajar dinilai melalui peperiksaan, laporan bertulis, pembentangan dan penglibatan dalam bilik kuliah dan tutorial untuk mengetahu kemampuan serta keupayaan pelajar dalam mengaplikasi konsep teoritikal dalam permasalahan berkaitan.

Srategi penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini menerangkan tentang perkembangan metode penafsiran al-Quran khususnya dalam pendekatan tafsir al-Quran secara tematik. Selain itu, penekanan turut diberikan kepada beberapa contoh penafsiran al-Quran secara tematik dengan menjadikan al-Jahl menurut al-Quran, al-Syura di dalam al-Quran, dan keajaiban penciptaan Allah swt di dalam surah al-Mulk sebagai topik perbincangan. Perbahasannya adalah tertumpu kepada beberapa isu yang merangkumi perbahasan definisi, sudut pandangan al-Quran, perkaitan dengan isu-isu semasa dan pengajaran yang diperolehi.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN Kaedah Penilaian:

Komponen Peratusan (%)
Penilaian berterusan (Sumatif):

·  Ujian/kuiz

·  Tugasan Berkumpulan

·  Penglibatan/Kehadiran

 

25

20

15

Peperiksaan Akhir (Formatif) 40
Jumlah 100%
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK
Topik BERSEMUKA KENDIRI Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan  Penl.
Pengenalan Kursus 2 2
Al-Tafsir al-Maudu’I: Satu Pengenalan 2 2 1 1 1 7
Metodologi Penulisan al-Tafsir al-Mawdu`i 2 2 1 1 1 7
Ilmu Munasabat 2 2 1 1 1 7
Al-Jahl menurut al-Quran 8 8 4 4 4 28
al-Syura di dalam al-Quran 6 8 4 3 3 24
Keajaiban Penciptaan Allah swt di dalam surah al-Mulk 6 6 4 3 3 22
Tugasan 8 8
Pembentangan 1 1
Ujian/ Kuiz 1 4 5
Peperiksaan Akhir 6 3 9
JUMLAH 28 29 16 13 31   3 120
17
Fakulti/PTJ:
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Pengenalan Kursus
2 Al-Tafsir al-Maudu’I: Satu Pengenalan
3 Metodologi Penulisan al-Tafsir al-Mawdu`i
4 Ilmu Munasabat
5
 • al-Jahl menurut al-Quran
 • Aplikasi Ilmu Sosial dan Komunikasi kemasyarakatan
6
 • al-Syura di dalam al-Quran
 • Aplikasi Ilmu Sosial Komunikasi dan Ilmu Kenegaraan
7
 • Keajaiban Penciptaan Allah swt di dalam surah al-Mulk
 • Aplikasi Ilmu Sains Alam Semesta

INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

18 RUJUKAN
 1. Norullisza K., Syed Mohammad Chaedar S.,  Abdulloh S. dan Zamrie I. 2013. al-Taisir fi al-Tafsir al-Maudu’i, Malaysia: Darul Syakir Enterprise.
 2. Dr. Mustafa Muslim.  2000. Mabahith fi Tafsir al-Mawdu`i, Damascus: Dar al-Qalam.
 3. Salah `Abd al-Fattah al-Khalidi. 1997. al-Tafsir al-Mawdu`i bayna al-Nazari wa al-Tatbiqi, Jordan: Dar al-Nafais.
 4. Abdul Sattar Fathullah Saied. 1991. al-Madkhal ila al-Tafsir al-Maudu’i. Cairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasy al-Islamiyyah.
 5. Ziyad Kholil al-Daghamin. 2007. al-Tafsir al-Maudu’i wa Manhajiah al-Bahs fihi. Jordan: Dar ‘Ammar.

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK JAM PERTEMUAN (MINGGU) HASIL PEMBELAJARAN PLO KI AKTIVITI P&P PENILAIAN TUGASAN
TOPIK 1: PENGENALAN KURSUS

 • Pendahuluan
 • Sinopsis Kursus
 • Hasil Pembelajaran
 • Kaedah Pengajaran & Pembelajaran
 • Kaedah Penilaian & Tugasan
 • Kandungan Kursus
 • Sumber Rujukan

2

(MG 1)

 1. Menjelaskan secara ringkas kepentingan ilmu al-Tafsir al-Maudu’i.
 2. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.

LO2

LO3

 

 

EM1

 

 1. Pensyarah akan menerangkan tugasan berkumpulan dan keperluan kepada pemilihan tajuk perbahasan yang sesuai.
 • Pensyarah akan memberikan penilaian markah sebanyak 25% kepada tugasan berkumpulan mengikut kategori pemarkahan yang telah ditetapkan.
TOPIK 2: AL-TAFSIR AL-MAWDU`I: SATU PENGENALAN

 • Jenis-jenis tafsir
 • Definisi al-Tafsir al-Mawdu`i
 • Tulisan ulama terdahulu.
 • Sejarah Perkembangan al-Tafsir al-Mawdu`i
 • Jenis-jenis al-Tafsir al-Mawdu`i
 • Sebab-sebab kewujudan al-Tafsir al-Mawdu`i dan kepentingannya.

2

(MG 2)

 1. Menjelaskan -ilmu asas dalam pengajian al-Tafsir al-Maudu’i
 2. dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.

LO2

LO6

CTPS 2
 1. Berpandukan bahan rujukan, pelajar akan didedahkan dengan metodologi penulisan melalui pendekatan al-Tafsir al-Mawdu`i
 2. Perbincangan topik antara pelajar dalam kumpulan kecil.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Pensyarah akan memberikan bimbingan sepanjang sesi aktiviti II-VII di dalam turotial.
TOPIK 3: METODOLOGI PENULISAN AL-TAFSIR AL-MAWDU`I

 • Metodologi penulisan (am)
 • Metodologi penulisan (khas)
 • Kaedah-kaedah dalam metodologi penulisan

2

(MG 3)

 1. Menjelaskan  metodologi dan kaedah-kaedah penting dalam penulisan tafsir al-Quran secara tematik.
 2. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.
 

LO2

LO5

CTPS 2
 1. Berpandukan bahan rujukan, pelajar akan didedahkan dengan metodologi penulisan melalui pendekatan al-Tafsir al-Mawdu`i
 2. Perbincangan topik antara pelajar dalam kumpulan kecil.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Pensyarah akan memberikan bimbingan sepanjang sesi aktiviti II-VII di dalam turotial.
TOPIK 4: ILMU MUNASABAT

 • Definisi ilmu munasabat.
 • Kepentingan ilmu munasabat
 • Sejarah kewujudan ilmu munasabat dan kepentingannya.
 • Tulisan ulama terdahulu.
 • Pembahagian ilmu munasabat.

2

(MG 4)

 1. Menjelaskan ilmu Munasabat, kepentingan dan jenis-jenisnya di dalam ilmu al-Tafsir al-Maudu’i.
 2. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.

LO2

LO5

CTPS 2
 1. Berpandukan bahan rujukan, pelajar akan didedahkan dengan ilmu munasabat dan kepentingannya, serta pengenalan kepada penulisan ulama terdahulu dan pembahagian ilmu munasabat
 2. Perbincangan topik antara pelajar dalam kumpulan kecil.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Pensyarah akan memberikan bimbingan sepanjang sesi aktiviti II-VII di dalam turotial.
TOPIK 5: AL-JAHL MENURUT AL-QURAN

 • Definisi al-Jahl.
 • Al-Jahl dalam konteks al-Quran.
 • Perkaitan dengan isu-isu semasa.
 • Pengajaran yang diperolehi.

8

(MG 5-8)

 1. Menerangkan pendekatan al-Tafsir al-Mawdu`i melalui musthalahat al-Quran tentang kalimah al-jahl.
 2.  Menganalisa pendirian golongan jahil dan berpengetahuan melalui perbincangan ayat-ayat al-Quran dan perkaitan dengan isu-isu yang berkaitan.
 3. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.

LO2

LO6

LO3

CTPS 2

TWS4

 1. Berpandukan bahan rujukan, pelajar akan didedahkan dengan tafsir al-Quran secara tematik bagi tajuk al-jahl.
 2. Perbincangan topik antara pelajar dalam kumpulan kecil.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Pensyarah akan memberikan bimbingan sepanjang sesi aktiviti II-VII di dalam turotial.
TOPIK 6: AL-SYURA DALAM AL-QURAN

 • Definisi al-Syura.
 • Al-Syura dalam konteks al-Quran.
 • Perkaitan dengan isu-isu semasa.
 • Pengajaran yang diperolehi.

6

(MG 9-11)

 1. Menjelaskan ayat-ayat al-Quran yang membincangkan tentang al-Syura.
 2. Menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan akidah, amalan dan moral mayarakat berasaskan pemahaman terhadap al syura.

LO2

LO6

CTPS 2

 1. Berpandukan bahan rujukan, pelajar akan didedahkan dengan tafsir al-Quran secara tematik bagi tajuk al-Syura.
 2. Perbincangan topik antara pelajar dalam kumpulan kecil.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Pensyarah akan memberikan bimbingan sepanjang sesi aktiviti II-VII di dalam turotial.
TOPIK 7: KEAJAIBAN PENCIPTAAN ALLAH SWT DI DALAM SURAH AL-MULK

 • Surah al-Mulk: Satu Pengenalan.
 • Munasabat surah al-Mulk dengan surah sebelum dan selepas.
 • Pengajaran dari surah al-Mulk.

6

(MG 12-14)

 1. Menjelaskan  munasabat surah al-Mulk dengan surah sebelum dan selepas.
 2. Menerangkan metodologi al-Quran dalam menghuraikan kekuasaan Allah swt dalam penciptaanNya.
 3. Menganalisis dan membuat kemsimpulan dalam penyelesaian masalah berkaitan tengtang ayat-ayat kauniah

LO2

LO6

CTPS 2

 

 1. Berpandukan bahan rujukan, pelajar akan didedahkan dengan tafsir al-Quran secara tematik bagi tajuk Keajaiban Penciptaan di dalam surah al-Mulk.
 2. Perbincangan topik antara pelajar dalam kumpulan kecil.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Pensyarah akan memberikan bimbingan sepanjang sesi aktiviti II-VII di dalam turotial.