1. NAMA KURSUS QIRAAT AMALI II
2. KOD KURSUS QQQ 3163
3. PENSYARAH
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini dibina untuk pelajar tahun tiga dengan matlamat memantapkan pengetahuan pelajar terhadap qiraat 7 mutawatirah. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada proses ulangkaji dan mendalami aspek berkaitan latar belakang ilmu qiraat dan perbezaan bacaan yang wujud di kalangan qurra’ menurut thariq al-Syatibiyyah, seterusnya mengaplikasikan kaedah bacaan tersebut menerusi al-Quran. Pengetahuan terhadap ilmu qiraat ini amat penting kerana ia berkait rapat dengan bidang quran dan tafsirnya.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 6/ Tahun 3
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka:

K T P L
28 28 7

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

27+14+3+83= 127

7. NILAI JAM KREDIT 127/40= 3.17 (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada latar belakang ilmu qiraat dan perbezaan bacaan yang wujud dikalangan qurra’ menurut thariq al-Syatibiyyah.
 2. Mengaplikasikan kaedah bacaan qiraat tujuh menerusi juzu’ 2 hingga 4 al-Quran.
10. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir semester, pelajar akan berupaya:

 1. Menerangkan kaedah bacaan qiraat imam-imam beserta perawi mereka secara umum. (LO2/C2)
 2. Menunjukkan bacaan qiraat tujuh menerusi Surah al-Baqarah daripada ayat 75 hingga ayat 252. (LO4/P2)
 3. Mengamalkan bacaan-bacaan qiraat tujuh di dalam ibadah harian secara individu atau di dalam masyarakat. (LO7/A2)
 4. Membezakan bacaan antara Qiraat tujuh. (L07/A3)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar akan mampu memahami ilmu qiraat secara dirayah dan mengenali bibliografi imam-imam qiraat tujuh mutawatirah dan kaedah-kaedah bacaan mereka, seterusnya mampu mengaplikasikan qiraat tujuh menerusi juzu’ 1 hingga 2 al-Quran al-Karim secara jama’.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan, dengan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Penggunaan pemeriksaan dan laporan bertulis akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincangkan kaedah bacaan qiraat tujuh menurut jalan (thoriq) al-Syatibiyyah. Pelajar akan didedahkan dengan kaedah bacaan setiap imam-imam qiraat tujuh ini akan menerusi ayat-ayat al-Quran bermula dari Surah al-Baqarah ayat 75 hingga ayat 252 Surah al-Nisa’. Kaedah yang diguna pakai dalam mempraktikkan bacaan-bacaan tersebut adalah kaedah jama’, iaitu menghimpunkan bacaan-bacaan qiraat tujuh tersebut. Kursus ini akan menggunakan kaedah syarahan dalam kuliah, perbincangan secara interaktif menerusi tutorial, tugasan  secara berkumpulan serta pembentangan. Para pelajar akan dinilai berdasarkan penglibatan dalam kelas, menerusi perbincangan, tugasan dan pembentangan, juga melalui peperiksaan pertengahan semester atau kuiz, selain dari peperiksaan akhir semester. Di akhir kursus ini para pelajar dapat  menerangkan kaedah bacaan qiraat imam-imam beserta perawi mereka secara umum dan menunjukkan bacaan qiraat imam-imam tujuh menerusi Surah al-Fatihah sehingga ayat 74 Surah al-Baqarah. Para pelajar juga akan berupaya untuk membaca al-quran dengan bacaan qiraat imam-imam tujuh berpandukan mushaf qiraat.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. CARA DAN JENIS PENILAIAN
Komponen %
Penilaian

 • Participasi mingguan
 • Laporan bertulis

(Pelajar akan membuat tugasan yang menggabungkan aspek naqli dan aqli, sebagai contoh, membuat video flash mengenai tokoh qiraat, membuat courseware qiraat dll )

 • Peperiksaan Pertengahan Semester 1
 

10

2

 

 

25

Peperiksaan Akhir 40
Total 100
16. KERANGKA KURSUS DAN SLT SETIAP TOPIK
Topik BERSEMUKA KENDIRI    
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ruj. Pustaka Belajar-sendiri Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Kaedah Bacaan Qurra’ Tujuh 4 2 4 8 18
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 75 – ayat  91 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 92 – ayat  109 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 110 – ayat  134 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 135 – ayat  153 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 154 – ayat  176 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 177 – ayat  190 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 191 – ayat  210 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 211 – ayat  224 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 225 – ayat  233 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 234 – ayat  245 2 1 4 7
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 246 – ayat  252 2 1 4 7
Tugasan 20 20
Ujian/Kuiz 1 4 5
Pembentangan 1 3 4
Peperiksaan Akhir 3 3
Total 27 14 20 4 25 4 3 127
17 INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

Fakulti/PTJ:
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Kaedah Bacaan Qurra’ Tujuh
2 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 75 – ayat  91
3 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 92 – ayat  109
4 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 110 – ayat  134
5 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 135 – ayat  153
6 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 154 – ayat  176
7 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 177 – ayat  190
8 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 191 – ayat  210
9 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 211 – ayat  224
10 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 225 – ayat  233  
11 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 234 – ayat  245
12 Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 225 – ayat  233
18 RUJUKAN
 • Rajih,Muhammad . Kurayyim Mushaf Qiraat Sepuluh Mutawatirah.
 • al-Qadhi, Abd al-Fattah. al-Budur al-Zahirah.
 • Ismail, Sya’ban Muhammad. Al-Qiraat: Ahkamuha wa masdaruha.
 • Al-Qadhi, Abd al-Fattah. Tarikh al-Qurra’ al-Asharah wa Ruwatuhum.
 •  Sayyid Lashin dan Khalid Muhammad. Taqrib al-Ma’ani fi sharhi Hirz al-Amani.

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK Jam pertemuan (minggu) Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
Kaedah Bacaan Qurra’ Tujuh

 1. Kaedah Bacaan Nafi
 2. Kaedah Bacaan Ibn Kathir
 3. Kaedah Bacaan Abu Amru
 4. Kaedah Bacaan Ibn Amir
 5. Kaedah Bacaan Asim
 6. Kaedah Bacaan Hamzah
 7. Kaedah Bacaan Kisaiy

2

(MG1&2)

 

 1. Menghuraikan kaedah usul bacaan imam-imam Qiraat tujuh.

 

 

 

LO 1

 

 

A1

 

 1. Kuliah dan tutorial
 

 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 75 – ayat  91

2

(MG3)

 

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

 

 

 

LO 2

 

 

C5

 

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 92 – ayat  109

2

(MG4)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

 

 

 

LO 2

 

C5

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 110 – ayat  134

4

(MG5)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

LO 2

C5

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 135 – ayat  153

2

(MG6)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

LO 2

C5

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 154 – ayat  176

2

(MG7)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

LO 2

C5

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 177 – ayat  190

2

(MG8)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran
LO 2 C5
 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 191 – ayat  210

2

(MG9)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

LO 2

C5

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 211 – ayat  224

2

(MG10)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

LO 2

C5

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 225 – ayat  233

2

(MG11)

Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran  

LO 2

 

C5

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 234 – ayat  245

2

(MG12)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

LO 2

C5

 

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
Praktikal Kaedah Bacaan Qiraat Tujuh Secara Jama’ ayat 246 – ayat  252

2

(MG13)

 1. Menghimpunkan bacaan Qiraat tujuh dalam bacaan al-Quran

LO 2

C5

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial