1. NAMA KURSUS ULUM QURAN
2. KOD KURSUS QQQ 2072
3. PENSYARAH DR. ABDUL KAREM TOURE/ ROBIATUL ADAWIYAH MOHD
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini dibina untuk pelajar tahun dua dengan matlamat menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas pengajian Al-Quran yang memberi persediaan kepada mereka untuk mendalami kursus-kursus yang lebih mendalam dan terperinci dalam pengajian Al-Quran.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 3 / Tahun 2
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT) Perjumpaan bersemuka

K T P L
28 13 67

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

108
7. NILAI JAM KREDIT 108/40= 2.7 (2 kredit); 2+1
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS Di antara objektif utama kursus ini adalah:

 1. Memperkenalkan kepada pelajar dengan pengertian Ulum Al-Quran dan kepentingannya dalam pengajian Al-Quran.
 2. Memperkenalkan kepada pelajar dengan sejarah perkembangan Ulum Al-Quran.
 3. Menjelaskan kepada pelajar tentang pecahan-pecahan Ulum Al-Quran dan syarat-syarat yang penting dalam menafsir ayat-ayat Al-Quran.
10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:

 1. Meneroka sejarah perkembangan Ulum Al-Quran serta cabang-cabangnya. (LO1-C3)
 2. Membentangkan tajuk-tajuk penting yang dibincangkan dalam Ulum Al-Quran. (LO5-A2)
 3. Mengikuti kaedah-kaedah yang diguna pakai dalam mentafsir Al-Quran. (LO9-P3)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar akan mampu memahami cabang-cabang pengajian Ulum Al-Quran yang menjadi teras pengajian Al-Quran itu sendiri serta mampu memahami keadah-kaedah penafsiran ayat-ayat Al-Quran.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan, dengan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Penggunaan peperiksaan dan laporan bertulis akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincangkan ilmu-ilmu asas yang penting dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran seperti perkembangan Ulum Al-Quran, Al-Makki wal Madani, Asbabun Nuzul, Al-Nasikh wal Mansukh, dan pengenalan terhadap beberapa sumber rujukan penting dalam pengajian ini seperti kitab-kitab tafsir dan Ulum Al-Quran.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN
Penilaian %
· Ujian/ kuiz

· Pembentangan

· Penyertaan/keterlibatan

· Kehadiran

· Peperiksaan Akhir

25

20

10

5

40

Jumlah 100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK
Topik BERSEMUKA KENDIRI Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan  Penl.
Course outline 2 2
Pengenalan pengajian Ulum al-Quran 4 1 2 2 4 13
Penurunan al-Quran 4 2 2 2 4 14
al-Makkiy wa al-Madaniy, al-Nasikh wa al-Mansuh, Jamc al-Quran 6 3 3 3 6 21
Ilmu berkaitan Tafsir al-Quran. 6 3 3 3 6 21
al-Muhkam wa al-Mutasyabih, al-cAam wa al-Khas, al-Mutlaq wa al-Muqayyad, an-Mantuq wa al-Mafhum, 6 3 4 3 6 22
Kisah-kisah Al-Quran,. 2 1 1 1 2 7
Tugasan 2 2
Pembentangan 2 2
Ujian Pertengahan Semester 2 2
Peperiksaan Akhir 2 2
Total 30 13   15 14 28 6 2 108
17
Fakulti/PTJ:
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Wahyu / / / / /
2 Tarjamah al-Quran / / /
3 Nuzul al-Quran / / / /
4 Qasas al-Quran / / / / /
5 Asbab al-Nuzul / / / /

INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

18 RUJUKAN
 • Abdul Karem Toure et al. 2013.  Faidul Rahman fi Bayan Ulum al-Quran. USIM
 • Manna’ Al-Qattan. 1998. Mabahis fil Ulumil Quran. Mesir: Maktabah Wahbah.
 • Al-Zarqani, Abdul ‘Azim. Manahilul ‘Irfan fil Ulumil Qur’an. Mesir: Maktabah Al-Baabi Al-Halabi.
 • As-Suyuthy, Jalaluddin. 2002. Al-Itqan fil Ulumil Qur’an. Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah.
 • Fadhl Hassan ‘Abbas. 2007. Muhadharat fil Ulumil Qur’an. Jordan: Darun Nafais.
 • As-Sabuni. Muhammad Ali. 1976. Sofwah At-Tafasir.

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK Jam pertemuan (minggu) Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
TOPIK 1: Pengenalan pengajian Ulum al-Quran

(مدخل إلى دراسة علوم القرآن)

 القرآن: تعريفه، أسماءه، أوصافه، وتاريخ تطور علومه

 • تعريف القرآن، أسماءه وأوصافه
 • تاريخ علوم القرآن

الوحي: معناه، وأنواعه

 • معنى الوحي لغة واصطلاحاً
 • أنواع الوحي
 • حالات الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم
 • علاقة التنويم المغناطيسي، والسحر بالوحي
 

4

(MG1-2)

 1. Memahami ilmu asas dalam pengajian Ulum al-Quran.
 2. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.
 3. Pelajar akan didedahkan dengan perbezaan hipnosis mengikut falsafah barat dengan wahyu.
LO 1

LO 5

EM 2
 1. Kuliah dan tutorial
 • Pensyarah membahagikan tajuk berkaitan kepada pelajar untuk dibincangkan dalam tutorial.

 

TOPIK 2: Penurunan al-Quran

(نزول القرآن وأسبابه)

نزول القرآن

 • معنى النزول
 • الحكم من نزوله منجماً، والاستفادة منها في التربية

 

أول ما نزل وآخر ما نزل

 • أول ما نزل من القرآن
 • آخر ما نزل من القرآن

 

أسباب النزول

 • تعريفه
 • الطريق المعتمد لمعرفته وصيغه
 • الفوائد من معرفة سبب النزول

4

(MG3-4)

 1. Memahami konsep penurunan al-Quran dan hikmah setiap penurunan.
 2. Mengenalpasti awal dan akhir ayat yang diturunkan daripada al-Quran.
 3. Menjelaskan sebab turun al-Quran, sighah sabab nuzul dan faedah mempelajari sebab penurunan al-Quran.
 4. Mengenal pasti  kaedah pensyariatan undang-undang Islam dan perbezaan undang-undang sivil.

LO 1

LO 5

LO 6

EM 2

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Perbincangan  kumpulan serta pembentangan hasil perbincangan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara berkumpulan dan individu.
TOPIK 3: al-Makkiy wa al-Madaniy, al-Nasikh wa al-Mansuh, Jamc al-Quran

(المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، جمع القرآن وترتيبه)

 المكي والمدني

 • كيفية معرفة المكي والمدني
 • علامات المكي والمدني وأقسام السور

الناسخ والمنسوخ

 • تعريفه، وأهميته، ودليله، زطريق معرفته
 • أقسامه والحكمة منه، وأنواعه

جمع القرآن وترتيبه

 • معنى الجمع ومراحله
 • ترتيب الآيات والسور.

6

(MG5-7)

 1. Memahami konsep al-Makkiy wa al-Madaniy, al-Nasikh wa al-Mansuh, Jamc al-Quran.
 2. Menjelaskan kaedah istinbat dan pensyariatan undang-undang Islam dengan undang-undang sivil.
 3. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.

LO 1

LO6

LO 2

EM3

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  kumpulan serta pembentangan hasil perbincangan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara berkumpulan dan individu.
TOPIK 4: Ilmu berkaitan Tafsir al-Quran

(تفسير القرآن وما يتعلق به)

أنواع التفسير

 • التفسير بالمأثور وبالرأي وحكمهما

 

التعريف ببعض كتب التفسير قديماً وحديثاً

 • تفسير جامع البيان، والكشاف
 • تفسير المنار، وتفسير الجواهر لطنطاوي
 • تفسير البيان للقرآن الكريم لبنت الشاطئ

ترجمة القرآن الكريم

 • معنى الترجمة وأنواعها
 • استحالة الترجمة الحرفية وموقف العلماء منه

6

(MG8-10)

 1. Memahami ilmu berkaitan tafsir al-Quran serta isu yang berkaitan dengannya.
 2. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.

LO 1

LO 5

EM 2

EM 2

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara berkumpulan dan individu.
TOPIK 5: al-Muhkam wa al-Mutasyabih, al-cAam wa al-Khas, al-Mutlaq wa al-Muqayyad, an-Mantuq wa al-Mafhum, c Ilm Munasabat

(المحكم والمتشابه، العام والخاص، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، علم المناسبات)

المحكم والمتشابه

 • التعريف بهما
 • أقسام المتشابه وحكمته

العام والخاص، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم

 • العام والخاص
 • المطلق والمقيد
 • المنطوق والمفهوم

علم المناسبات

 • معنى المناسبة
 • أمثلة المناسبات بين الآيات
 • أمثلة المناسبات بين السور

6

(MG11-13)

 1. Mengenal pasti konsep  al-Muhkam wa al-Mutasyabih, c Ilm Munasabat
 2. Menbandingkan antara cAam wa al-Khas, al-Mutlaq wa al-Muqayyad, an-Mantuq wa al-Mafhum
 3. Memahami kaitan dan hubungan antara ayat dan surah dalam al-Quran.
 4. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.
 5. Berinteraksi sesama ahli kumpulan dan pensyarah dalam tugasan.

LO 2

LO 6

LO2

EM 2

EM3

 1. Kuliah dan tutorial

 

 

 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara berkumpulan dan individu.
TOPIK 6: Kisah-kisah dalam al-Quran

(قصص القرآن الكريم)

 قصص القرآن الكريم

 • معنى قصص وأنواعها
 • فوائد قصص القرآن
 • تكرار القصص وحكمته
 • القصة في القرآن حقيقة لا خيال
 • أثر القصص القرآني في التربية والتهذيب

2

(MG14)

 1. Memahami ilmu berkaitan kisah-kisah dalam al-Quran.
 2. Kerjasama kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.
 3. Berinteraksi sesama ahli kumpulan dan pensyarah dalam tugasan.
 4. Pelajar akan tentang pengislaman tokoh saintis barat melalui kebenaran kisah al-Quran yang dibuktikan secara saintifik.

LO1

LO5

EM2
 1.  Kuliah dan tutorial

 

 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara berkumpulan dan individu.