1. NAMA KURSUS PENGANTAR QIRA’AT DAN HAFAZAN
2. KOD KURSUS QQQ 1062
3. PENSYARAH NORAZMAN BIN ALIAS
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini menjelaskan latar belakang ilmu qira’at dan kaedah membaca al-Quran menurut imam-imam qira’at yang mutawatir di samping menghafaz surah pilihan iaitu surah al-Sajdah. Antara topik yang akan dibincangkan dalam kursus ini merangkumi isu-isu seperti pengertian al-Quran dan qira’at, jenis-jenis qira’at, perkembangan ilmu qira’at, latar belakang imam-imam qira’at beserta perawi mereka, usul bacaan menerusi surah al-Sajdah dengan pelbagai jenis qira’at dan menilai syubhat falsafah barat berkaitan percanggahan Qira’at di dalam al-Quran serta kritikan terhadap syubhat mereka.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 3/ Tahun 2
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka:

K T P L
26 12 3

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

 

49
7. NILAI JAM KREDIT 90/40= 2.25 (2 kredit); 2+1
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Memperkenalkan pelajar kepada ilmu qira’at sebagai salah satu elemen penting dalam pengajian al-Quran.
 2. Memberi kefahaman kepada pelajar mengenai kepelbagaian bacaan mutawatir di dalam al-Quran.
 3. Memperkenalkan kepada pelajar para imam qira’at tujuh beserta kaedah bacaan bagi setiap imam tersebut.
 4. Mendedahkan kepada pelajar tentang syubhat falsafah barat berkaitan percanggahan Qira’at di dalam al-Quran serta kritikan terhadap syubhat mereka.
 5. Mendedahkan kepada pelajar hafazan surah pilihan iaitu surah al-Sajdah.
10. HASIL PEMBELAJARAN
 1. Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:
 2. Menghuraikan latar belakang ilmu Qira’at, perkembangannya dan hubungkaitnya dengan al-Quran. (LO1-A1)
 3. Menjelaskan jenis-jenis Qira’at di dalam al-Quran dan mampu mengenalpasti perbezaan antara Qira’at mutawatirah dan Qira’at shazzah. (LO2-C4)
 4. Mengkaji sejarah ketujuh-tujuh imam Qira’at beserta perawi mereka dan menunjukkan cara bacaan bagi mereka serta menerangkannya kepada masyarakat. (LO3-A3)
 5. Menilai syubhat falsafah barat berkaitan percanggahan Qira’at di dalam al-Quran serta kritikan terhadap syubhat mereka. (LO4-C6)
 6. Menghafaz surah al-Sajdah serta mempamerkan bacaan bagi surah tersebut  menurut tujuh jenis qira’at yang mutawatir. (LO5-P2)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar akan mampu memahami metode-metode bacaan al-Quran bagi setiap imam qira’at serta mampu mengenalpasti perbezaan bacaan al-Quran antara satu imam dengan imam-imam yang lain.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, tutorial dan pembelajaran secara berkumpulan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Bacaan mingguan dan peperiksaan akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dan amali.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini menjelaskan latar belakang ilmu qira’at dan kaedah membaca al-Quran menurut imam-imam qira’at yang mutawatir di samping menghafaz surah pilihan iaitu surah al-Sajdah. Antara topik yang akan dibincangkan dalam kursus ini merangkumi isu-isu seperti pengertian al-Quran dan qira’at, jenis-jenis qira’at, perkembangan ilmu qira’at, latar belakang imam-imam qira’at beserta perawi mereka, usul bacaan menerusi surah al-Sajdah dengan pelbagai jenis qira’at dan menilai syubhat falsafah barat berkaitan percanggahan Qira’at di dalam al-Quran serta kritikan terhadap syubhat mereka.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN
Komponen %
Penilaian

· Hafazan

·  Musyarakah (Bacaan tujuh qira’at)

·  Ujian Pertengahan Semester

 

 

20

20

10

Peperiksaan Akhir Semester 50
Jumlah 100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI    
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ruj. Pustaka Belajar-sendiri Persediaan Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Pengenalan Kursus 2 2
Pengertian Ilmu Qira’at dan Perkembangannya 2 1 1 1 5
Hubungan Ilmu Qira’at Dengan Penurunan al-Quran Secara Tujuh Huruf 2 1 1 1 5
Kriteria Dalam Penerimaan Qira’at dan Jenisnya 2 1 1 1 5
Pengenalan Imam Nafi’, Perawinya dan Usul Qira’at 4 2 2 2 7
Pengenalan Imam Ibn Kathir, Perawinya dan Usul Qira’at 2 1 2 2 7
Pengenalan Imam Abu Amr, Perawinya dan Usul Qira’at 2 1 2 2 7
Pengenalan Imam Ibn Amir, Perawinya dan Usul Qira’at 2 1 2 2 7
Pengenalan Imam Asim, Perawinya dan Usul Qira’at 2 1 2 2 7
Pengenalan Imam Hamzah, Perawinya dan Usul Qira’at 2 1 2 2 7
Pengenalan Imam al-Kisaie, Perawinya dan Usul Qira’at 2 1 2 2 7
Syubhat Falsafah Barat dan Kritikan Ulama Terhadap Syubhat 2 1 2 2 7
Hafazan 3 3
Ujian 2 2
Peperiksaan Akhir 6 3 9
Total 26 12     19 19 11 3 90
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Fakulti/PTJ:
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Pengenalan Kursus
2 Pengertian Ilmu Qira’at dan Perkembangannya
3 Hubungan Ilmu Qira’at Dengan Penurunan al-Quran Secara Tujuh Huruf
4 Kriteria Dalam Penerimaan Qira’at dan Jenisnya
5 Pengenalan Imam Nafi’, Perawinya dan Usul Qira’at
6 Pengenalan Imam Ibn Kathir, Perawinya dan Usul Qira’at
7 Pengenalan Imam Abu Amr, Perawinya dan Usul Qira’at
8 Pengenalan Imam Ibn Amir, Perawinya dan Usul Qira’at
9 Pengenalan Imam Asim, Perawinya dan Usul Qira’at
10 Pengenalan Imam Hamzah, Perawinya dan Usul Qira’at
11 Pengenalan Imam al-Kisaie, Perawinya dan Usul Qira’at
12 Syubhat Falsafah Barat dan Kritikan Ulama Terhadap Syubhat

INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

18 RUJUKAN
 1. Al-Quran al-Karim dalam Rasm Uthmani.
 2. Khalid Syukri. 2001. Muqaddimat fi ilm al-Qira’at. Amman: Dar Ammar
 3. Sya’ban Muhammad Ismail. 1999. Al-Qiraat: Ahkamuha wa masdaruha. Kaherah: Dar al-Salam.
 4. Al-Tawil, Al-Sayyid Rizq. 1985. Fi Ulum al-Qiraat. Mekah: Universiti Umm al-Qura.
 5. Al-Qadhi, Abd al-Fattah. 2005. Tarikh al-Qurra’ al-Asharah wa Ruwatuhum. Kaherah: Dar al-Salam.
 6.  Sayyid Lashin dan Khalid Muhammad. 1999. Taqrib al-Ma’ani fi sharhi Hirz al-Amani. Madinah: Maktabah Dar al-Zaman.

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK

Jam pertemuan (minggu)

Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
TOPIK 1: Pengenalan Kursus

 • Kepentingan kursus.
 • Sinopsis kursus.
 • Objektif kursus.
 • Hasil pembelajaran kursus.
 • Keperluan kursus.
 • Kaedah pembelajaran dan penilaian.

2

(MG1)

TOPIK 2: Pengertian Ilmu Qira’at dan Perkembangannya

 • التعريف بعلم القراءات
 • تعريف القراءة، الرواية، الطرق
 • مصدر القراءات
 • الفرق بين القرآن والقراءات
 • نشأة علم القراءات

2

(MG2)

 1.  Menghuraikan latar belakang ilmu Qira’at, perkembangannya dan hubungkaitnya dengan al-Quran.

 

LO1

A1

 

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 3: Hubungan Ilmu Qira’at Dengan Penurunan al-Quran Secara Tujuh Huruf

 • معنى الحرف
 • المراد بالأحرف السبعة
 • الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف
 • متى نزلت الأحرف السبعة؟
 • حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف
 

2

(MG3)

 1. Menghuraikan latar belakang Ahruf Sab’ah, dalil yang berkaitan, pandangan ulama terhadapnya dan hikmah penurunan al-Quran dengan Ahruf Sab’ah.
 

LO1

 

A1

 

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 4: Kriteria Dalam Penerimaan Qira’at dan Jenisnya

 • ضوابظ القراءة المقبولة وشروطها
 • أنواع القراءات من حيث السند
 • القراءات المتواترة
 • القراءات الشاذة

2

(MG4)

 

 1. Menjelaskan kriteria dalam penerimaan Qira’at, jenis Qira’at dari sudut sanad dan pengertian Qira’at Mutawatirah dan Shazzah.
LO2 C4  

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 5: Pengenalan Imam Nafi’, Perawinya dan Usul Qira’at

 • (نافع المدني وراوياه (قالون و ورش
 • أصول روايتي قالون وورش  في القراءات
4

(MG5-6)

 

 1. Mengkaji sejarah tokoh imam Qira’at dan perawinya beserta aplikasi Usul Qira’at dalam surah silibus.
 

LO1

 

A3

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 6: Pengenalan Imam Ibn Kathir, Perawinya dan Usul Qira’at

 • (ابن كثير المكي وراوياه (البزّي و قنبل
 • أصول روايتي البزّي وقنبل في القراءات

2

(MG7)

 

 1. Mengkaji sejarah tokoh imam Qira’at dan perawinya beserta aplikasi Usul Qira’at dalam surah silibus.
 

 

LO3

 

 

A3

 1. Kuliah dan tutorial
 

 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 7: Pengenalan Imam Abu Amr, Perawinya dan Usul Qira’at

 • أبوعمرو البصري وراوياه (الدوري و السوسي)
 • أصول روايتي الدوري و السوسي في القراءات

2

(MG8)

 

 1. Mengkaji sejarah tokoh imam Qira’at dan perawinya beserta aplikasi Usul Qira’at dalam surah silibus.

 

 

LO3

 

A3

 

 1. Kuliah dan tutorial
 

 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 8: Pengenalan Imam Ibn Amir, Perawinya dan Usul Qira’at

 • ابن عامر الشامي وراوياه (هشام وابن ذكوان)
 • أصول روايتي هشام وابن ذكوان في القراءات

2

(MG9)

 

 1. Mengkaji sejarah tokoh imam Qira’at dan perawinya beserta aplikasi Usul Qira’at dalam surah silibus.

 

LO3 A3
 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 9: Pengenalan Imam Asim, Perawinya dan Usul Qira’at

 • (عاصم الكوفي وراوياه (شعبة وحفص
 • أصول روايتي شعبة وحفص في القراءات

2

(MG10)

 1. Mengkaji sejarah tokoh imam Qira’at dan perawinya beserta aplikasi Usul Qira’at dalam surah silibus.
LO3 A3
 1. Kuliah dan tutorial
 

 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 10: Pengenalan Imam Hamzah, Perawinya dan Usul Qira’at

 • (حمزة الكوفي وراوياه (خلف خلاد
 • أصول روايتي خلف خلاد في القراءات

2

(MG11)

 1. Mengkaji sejarah tokoh imam Qira’at dan perawinya beserta aplikasi Usul Qira’at dalam surah silibus.

LO3

A3

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 11: Pengenalan Imam al-Kisaie, Perawinya dan Usul Qira’at

 • الكسائي الكوفي وراوياه (أبو الحارث والدوري)
 • أصول روايتي أبي الحارث والدوري في القراءات

2

(MG12)

 

 1. Mengkaji sejarah tokoh imam Qira’at dan perawinya beserta aplikasi Usul Qira’at dalam surah silibus.
LO3 A3
 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 12: Syubhat Falsafah Barat dan Kritikan Ulama Terhadap Syubhat

 • الشبهة الأولى
 • الشبهة الثانية
 • الشبهة الثالثة
 • الشبهة الرابعة
 • الشبهة الخامسة

2

(MG13)

 1. Menilai syubhat falsafah barat berkaitan percanggahan Qira’at di dalam al-Quran serta kritikan terhadap syubhat mereka

LO4

C6

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial