1. NAMA KURSUS SCIENCE AND MEDICINE IN QURAN AND SUNNAH
2. KOD KURSUS QNR1032
3. PENSYARAH Syed Ahmad Tarmizi bin Syed Omar
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus Wajib Fakulti

Mengikut falsafah pendidikan USIM iaitu mengintegrasi ilmu naqli dan aqli dalam program pengajian.

5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 1 (Tahun 2)
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT) Bersemuka:

K T P L
30 14 2

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Bimbingan dan Belajar  Kendiri:

44+2+34=80
7 NILAI JAM KREDIT 80/40=2.00 (2 kredit); 2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS Di akhir pengajian, pelajar dapat:

1.     Memahami aspek sains dan perubatan dalam Quran dan Sunnah.

2.     Menerangkan beberapa ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan sains dan perubatan.

3.     Mengaplikasikan Quran dan hadis dalam amalan perubatan.

10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah tamat kursus, pelajar berupaya:

1.     Mengenalpasti sebahagian ayat Quran dan hadith yang berkaitan dengan sains dan perubatan. (LOC1)

2.     Mengaitkan beberapa ayat Quran dan hadis dengan bidang sains dan perubatan. (LO3, C3-CT)

3.     Menerangkan nilai-nilai sains dan perubatan dalam Quran dan hadith. (LO7,A3-LL2)

11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN
  •  Tafsiran ayat Quran dan hadith terpilih
  •  Pemikiran kritis
  •  Pembelajaran berterusan
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

Kuliah interaktif

Tutorial

 Strategi Penilaian:

Penilaian  sumatif

13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang sebahagian ayat Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan sains dan perubatan. Sejumlah ayat Quran dan Sunnah yang menyentuh kejadian alam semester termasuk bulan, bintang, bumi, hidupannya serta kejadian manusia dikupas secara terperinci bersumberkan kepada kitab-kitab tafsir dan hadith di samping buku-buku kontemporari yang ditulis dalam bidang ini. Di akhir kursus ini, pelajar mampu untuk memahami keajaiban Quran menerusi fakta-fakta sains yang wujud serta kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah interaktif di dalam Bahasa Arab dan Inggeris.

Perbincangan tutorial

15. Kaedah PENILAIAN Penilaian markah setiap semester:

Summative  Assessment (100%)

Category Percentage Assessment method
Penilaian berterusan 40% Tugasan
End Semester Examination 60%

Written

(teori)

16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI    
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Kajian Perpustakaan Kendiri Peperiksaan Akhir Jumlah
Input 1:  Pengenalan tentang hubungan antara Islam, sains dan perubatan. 2 1 1 4
Input 2: Penciptaan alam  – angkasaraya. 2 1 1 4
Input 3:  Kejadian bumi. 2 1 1 4
Input 4: Kejadian tumbuhan 2 1 1 4
Input 5: Kejadian haiwan 2 1 1 4
Input 6: Kejadian manusia : asal manusia daripada tanah 2 1 1 4
Input 7:  Kejadian manusia : proses kehidupan dalam janin 2 1 1 4
Input 8: Kejadian manusia : deria manusia 2 1 1 4
Input 9: Kejadian manusia : amalan pemakanan yang sihat 2 1 1 4
Input 10: Wudu’ dan solat serta hubungannya dengan kesihatan 2 1 1 4
Input 11: Puasa dan hubungannya dengan kesihatan. 2 1 1 4
Input 12: Rasulullah s.a.w. dalam penjagaan kesihatan. (Amalan pemakanan) 2 1 1 4
Input 13: Rasulullah s.a.w. dalam penjagaan kesihatan. (kebersihan) 2 1 1 4
Input 14: Rasulullah s.a.w. dalam penjagaan kesihatan. (rawatan Nabawi) 2 1 1 4
Peperiksaan Pertengahan Semester 2 4 6
Laporan Tugasan 5 5 10
Peperiksaan akhir 6 2 8
Jumlah 30 14 5 29 2 80
17 RUJUKAN 1.    Al-Najjar, Zaghlul. (2007). Tafsir al-Ayat al-Kawniyyah fi al-Quran al-Karim, Cetakan Pertama. Kaherah: Dar al-Shuruq al-Dawliyyah.

2.    Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakar. al-Tibb al-Nabawi. Beirut: Dar al-Fikr.

3.    al-Nabulsiy, Muhammad Ratib. (2008). Mawsu’ah al-I’jaz al-ilmiyy fi al-Quran wa Sunnah, Dimashq: Dar al-Maktabiyy.

4.    Al-Nisyami, Mahmud Nazim (1996). Tibb al-Nabawi wa al-‘llmi a-Hadith. Beirut: Al-Resalah.

5.    Mutawalliyy, Ahmad Mustafa. (2005) al-Mawsu’ah al-Zahabiyyah fi I’jaz al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Nabawiyyah.