1. NAMA KURSUS I’JAZ AL-QURAN
2. KOD KURSUS QBA4013
3. PENSYARAH
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini tertumpu kepada perbincangan tentang I’jaz al-Quran yang merangkumi keseluruhan kandungan al-Quran di samping mengenengahkan metod penafsiran para ulama silam dan kontemporari dalam memahami al-Quran yang sebenar.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 4/ Tahun 2
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka:

K T P L
27 28 78.75

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

27+28+78.75=133.75
7. NILAI JAM KREDIT 133.75/40= 3.34 (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Memperkenalkan kepada pelajar secara terperinci tentang konsep I’jaz al-Quran.
 2. Menganalisis jenis-jenis kemukjizatan al-Qur’an.
 3. Mendedahkan para pelajar kepada pendekatan para ulama dalam penafsiran al-Quran berkaitan dengan aspek I’jaz
10. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir kursus para pelajar akan dapat:

 1. Menghuraikan secara spesifik konsep I’jaz al-Quran serta perkembangannya. (LO1-C4)
 2. Megenalpasti jenis-jenis kemukjizatan al-Quran. (LO1-C4)
 3. Menganalisis serta mengamalkan pendekatan para ulama dalam penafsiran al-Quran yang berhubungkait dengan I’jaz. (LO3- C4) (LO7-A2)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar seharusnya dapat membina kefahaman yang baik terhadap konsep I’jaz al-Quran, mengenalpasti jenis-jenis kemukjizatan al-Quran, menganalisa serta memberi maklum balas berdasarkan kepada proses pengkuliahan, tutorial dan tugasan secara berkumpulan.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Srategi pengajaran dan pembelajaran:

 • Kursus ini akan diajar melaui kombinasi kuliah dan tutorial yang melibatkan latihan, gerak kerja berkumpulan secara formal atau sebaliknya. Pelajar akan dinilai melalui peperiksaan, pembentangan kajian, penglibatan dalam bilik kuliah dan tutorial untuk mengetahui kemampuan serta keupayaan pelajar dalam mengaplikasi konsep teoritikal dalam konteks.

Srategi penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini akan membincangkan tentang aspek I’jaz al-Quran dari sudut susunan gaya bahasa al-Quran, perundangan, kandungan, sains, perkhabaran mengenai perkara ghaib dan lain-lain. Selain itu juga kursus ini menyentuh pendekatan para ulama silam dan kini dalam mengaplikasikan penafsiran berdasarkan kepada situasi dan pemahaman untuk menyerlahkan keagungan al-Quran sebagai mukjizat yang teragung.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN
Kompenen %
Penilaian

·  Laporan & tutorial(individu)

· Ujian pertengahan semester

·  Pembentangan

 

20

30

10

Peperiksaan akhir 40
Jumlah 100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI    
Kuliah Tutorial Aktiviti/SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan  Penilaian Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
TOPIK 1:

i’jaz al-Quran: pengantar

4 4 8 16
TOPIK 2:

I’jaz al-Quran: Sejarah, perkembangan, definisi cabaran, dan pengenalan terhadap ayat-ayat cabaran

4 4 8 16
TOPIK 3:

Mukjizat al-Quran dan jenis-jenis kemukjizatannya

2 2 4 8
TOPIK 4:

I’jaz Bayani al-Quran

2 2 4 8
TOPIK 5:

I’jaz Ghaybi al-Quran

2 2 4 8
TOPIK 6:

I’jaz Tasyri’i al-Quran

6 5.75 12 23.75
TOPIK 7:

I’jaz ilmi al-Quran

4 4 8 16
TOPIK 8:

Jenis-jenis lain i’jaz al-Quran

2 2 4 8
Tugasan 10 10
Pembentangan 0.25 1.75 2
Ujian Pertengahan Semester 1 2 4 7
Peperiksaan Akhir 8.5 2.5 11
Total 27 28   10 60.5 5.75 2.5 133.75
17 RUJUKAN
 1. Abd al-Karim Zaidan. 2000. Al-Mustafad min Qisas al- Quran. Beirut: Muassah al-Risalah.
 2. Naeyf Munir Faris. 2006. I’jaz fi al-Quran wa al-Sunnah. Kuwait: Maktabah Ibn al-Kathir.
 3. Nadiah Tayyarah. 2007. Mausu’ah al-I’jaz al-Quran fi Ulum wa al-Tib wa al-Falak. Dimasyk: al-Yamamah.
 4. Sabir Abu Sulayman. 1997. Raunaq al-Bayan fi I’jaz al-Quran. Riyadh: Dar al-Syarif.
 5. Fadhl al-Hasan Abbas, Sana’ Fadhl Abbas. 1999. I’jaz al-Quran al-Karim. Amman: Dar al-Furqan.

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK Jam pertemuan (minggu) Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Tugasan
TOPIK 1

الإعجاز القرآني: مدخلا

 1. مناهج تعليم مادة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
 2.  تعريف الإعجاز القرآني لغة واصطلاحا
 3. أهميته وأهدافه
 4. المعجزة لغة واصطلاحا
 5.  أنواع المعجزة

4jam

(MG1, MG2)

 1. Menjelaskan konsep I’jaz al-Quran
LO 1  

 

 

 

 

 

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 2

الإعجاز القرآني: تاريخه وتطوره

 1.  عصر النبي
 2. أيام الفتوحات الإسلامية
 3. عصرنا الحاضر

تعريف التحدي وآياته:

 1.  التحدي لغة واصطلاحا
 2.  فائدة التحدي
 3. آيات التحدي في القرآن
 

4jam

(MG3, MG4)

 1. Mengenalpasti perkembangan I’jaz al-Quran secara menyeluruh
 2. Membincangkan  cabaran Allah dengan al-Quran kepada seluruh makhluk

LO 1

LO 7

LL 2
 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu
TOPIK 3

معجزة القرآن ووجوه إعجازه

 1. البياني
 2. التشريعي
 3. العلمي
 4.  الغيبي
 5. عدة وجوه أخرى

2jam

(MG5)

 

 1. Mengenalpasti bentuk-bentuk I’jaz.

LO 1

LO 3

CTPS 2

 1.    Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 4

الإعجاز البياني:

 1. تعريف الإعجاز البياني لغة واصطلاحا
 2.  صور الإعجاز البياني
 3. مظاهر الإعجاز القرآني

 

2jam

(MG6)

 1. Menganalisa konsep I’jaz Bayani
 2. Melaksanakan pendekatan ulama dalam penafsiran al-Quran yang berhubungkait dengan dengan I’jaz Bayani.

LO3

LO 7

CTPS 2

LL 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Membuat latihan penafsiran ayat
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian terhadap penganalisaan dan pembentangan secara kumpulan
TOPIK 5

الإعجاز الغيبي:

 1. تعريف الإعجاز الغيبي لغة واصطلاحا
 2. الخبر الماضي وأمثلته التطبيقية
 3. الخبر الحاضر وأمثلته التطبيقية
 4.  الخبر المستقبل وأمثلته التطبيقية

2jam

(MG7)

 1. Menganalisa konsep I’jaz Ghaybi.
 2. Melaksanakan pendekatan para ulama dalam penafsiran al-Quran yang berhubungkait dengan I’jaz dari sudut I’jaz Ghaybi

LO 3

LO 7

CTPS 2

LL 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Membuat latihan penafsiran ayat utama
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian terhadap analisa pelajar berkaitan teks dan interteks
Ujian Pertengahan Semester MG8
TOPIK 6

الإعجاز التشريعي:

 1. تعريف الإعجاز التشريعي لغة واصطلاحا
 2. اتفاق الشرائع السماوية
 3.  خصائص الشريعة الإسلامية
 4. المزايا لتشريعات القرآن
 5. جوانب الإعجاز التشريعي من العقيدة والأحكام والأخلاق

6jam

(MG9-11)

 1. Menganalisa konsep I’jaz Tasyri’i
 2. Melaksanakan pendekatan para ulama dalam penafsiran al-Quran yang berhubungkait dengan I’jaz dari Tasyri’i

LO 3

LO 7

CTPS 2

LL 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Membuat latihan penafsiran ayat utama
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian terhadap analisa pelajar berkaitan teks dan interteks
TOPIK 7

الإعجاز العلمي:

 1. تعريف الإعجاز العلمي لغة واصطلاحا
 2. القول بالإعجاز العلمي بين الإفراط والتفريط
 3. قواعد الإعجاز العلمي
 4. نماذج للإعجاز العلمي من الآيات القرآنية
 5.  فوائد الإعجاز العلمي

4jam

(MG12-13)

 1. Menganalisa konsep I’jaz Ilmi.
 2. Mengamal pendekatan para ulama dalam penafsiran al-Quran yang berhubungkait dengan I’jaz dari sudut I’jaz Ilmi

LO 3

LO 7

CTPS 2

LL 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Membuat latihan penafsiran ayat utama
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian terhadap analisa pelajar berkaitan teks dan interteks
TOPIK 8

أنواع أخرى من الإعجاز القرآني:

 

2jam

(MG14)

 1. Menganalisa bentuk lain I’jaz.
 2. Mengamal pendekatan para ulama dalam penafsiran al-Quran yang berhubungkait dengan I’jaz dari sudut lain

LO 3

LO 7

CTPS 2

LL 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Membuat latihan penafsiran ayat utama
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian terhadap analisa pelajar berkaitan teks dan interteks