This course will explore and explain how the management of Islamic belief in Malaysia. It will be focusing on current schools of aqidah and thought which are in disagreement with Islam mainly the teachings that are contrary to the mainstream of Ahlu Sunnah Waljamaah.  It will highlight and examine the methods of managing aqidah issues in in Malaysia in terms of legislative rulings, proclamation, justification, enforcement, changes, including several NGOs and governments agencies which have invloved. This includes the ruling, enactment dan its effectiveness, factors and development, and what are the impacts to Malaysian society as well as the position of Islam on it.

References:

 1. Al-Ashari,Abu al-Hasan Ali(324H). 2001.al Luma’ fi al-Rad ‘ala ahl al-Zayhg wa al-Bida’.al-Riyadh:Dar ‘Asimah.
 2. Al-Baqillani,Muhammad Bin al-Tayyib(403 H) 2007.Kashfu al-Asrar al-Batiniyyah.Beirut: Dar al-Kutb Ilmiyyah.
 3. Al-Baghdadi, Abd. Al-Qahir Bin Tahir(429 H). 2002.Fadaih al-Qadariyyah. Beirut: Dar al-Kutb Ilmiyyah.
 4. Al-Andalusi, Ali Bin Ahmad Bin Said(456 H). Al-Fisal fi al-Milal wa an-Nihal.Qaherah: Maktabah al-Khanji.
 5. Al-Asfaryini,Abu al-Muzaffar Shahfur(471 H).al-Tafsir fi al-Dinwa Tamyiz al-Firqah al-Najiyahan Firaq al-Halikin. Qaherah: Maktabah al-Khanji.
 6. Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad Abu Hamid(505 H). 2000.Al Munqiz Min al-Dolal. Beirut: Dar al-Kutb.
 7. Al-Shahrastani, Abu al-Fatah Muhammad Bin Abd. Karim(548 H).2001.al-Milal wa an-Nihal. Beirut: Dar al-Kutb.
 8. Mohd Radhi Ibrahim. Pengurusan Akidah Dalam Kehidupan Muslim. Universiti Sains Islam Malaysia.
 9. Fatah Harun Ibrahim, 2003. Ajaran Sesat: Gerakan Sulit Wujudiah- Batiniyah Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
 10. Fatah Harun Ibrahim. 2003. Ajaran Sesat.   Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
 11. Fatah Harun Ibrahim. 2000.Sanggahan Terhadap Kitab Kashf al-Asrar.Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
 12. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. 2007. Ajaran Sesat: Mengenali Jalan yang Terpesong. Selangor: Bookcafe Interactive.
 13. Idris,Idris Mahmud.2003. Mazohir al-Inhirofat al-’aqdiah ’inda al-sufiyyah: Atharuha as-sayyi’ a’la al-ummah al-Islamiyyah. Riyadh:Maktabah al-Rushd.
 14. Siti Norbaya Binti Abd. Kadir. 2007. Ajaran Sesat: Sejarah Kemunculan Dan Ciri-cirinya. K.Lumpur: Al-Hidayah Publishers.
 15. Mustafa Suhaimi.2003. Cabaran & Penyelewengan Akidah.K.Lumpur:Karya Media Publication
 16. Sayuti Omar.2004.Hakikat di Sebalik Pengharaman al-Arqam.K/Lumpur: Penerbitan Dinamika.
 17. Ahmad Zaki Engku Alwi .2006. Ajaran sesat di Terengganu: Kajian terhadap faktor penyebaran & langkah mengatasinya.Universiti Malaya.
 18. Mustafa Bin Abd Rahman.2001.Maklumat Terkini ajaran Sesat: Punca dan Cara Mengatasinya.K.Lumpur: JAKIM
 19. Abdul Rahman Yunos. 1990.Mengenal Ajaran Sesat di Malaysia.Kertas Kerja Seminar Akidah Dan Kerohanian 11 anjuran Fakulti Pengajian Islam,Universiti Kebangsaan Malaysia.
 20. Zakaria Stapa.2002. Masalah dan Fenomena Ajaran Sesat.Kertas Kerja Seminar Antarabnahsa Dakwah dan Tasawuf Anjuran Fakulti Pengajian Islam,Universiti Kebangsaan Malaysia.