1. NAMA KURSUS TARANNUM
2. KOD KURSUS QQQ2133
3. PENSYARAH MOHD ZAINI ZAKARIA
Mohd zaini zakaria RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini tertumpu kepada perbincangan tentang perkembangan ilmu Tarannum serta hubungannya dengan ilmu Aswat. Selain itu juga kursus ini memperkenalkan maqam-maqam utama dalam ilmu Tarannum seperti maqam Bayyati, Soba, Rast, Nahawand, Sikah, Hijaz dan Jiharkah. Perbincangan juga meliputi aspek penghayatan terhadap pembacaan al-Quran berdasarkan kepada Munasabah al-Ayat berdasarkan penafsiran maqamat dalam ilmu Tarannum.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 3 & 5/ Tahun 2 & 3
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka

K T P L
27 26.1 3

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

60
7. NILAI JAM KREDIT 116.1/40= 2 .90 (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Mengenalpasti secara terperinci konsep ilmu Tarannum yang merangkumi segala aspek ilmu yang berkaitan dengannya
 2. Menjelaskan kepada pelajar kemahiran pembacaan al-Quran berdasarkan maqam-maqam utama dalam ilmu Tarannum dari aspek teori dan praktikal.
 3. Menjelaskan kepada pelajar hubungan maqamat dengan penafsiran ayat dalam pembacaan al-Quran dalam perspektif ilmu Tarannum.
10. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir kursus para pelajar akan dapat:

 1. Mengenalpasti secara spesifik perkembangan ilmu Tarannum, hukumnya berkaitan dengan ilmu Aswat  serta membezakan tujuh maqamat utama dalam ilmu ini. (LO1-C4)
 2. Mempamerkan tujuh maqamat utama dalam Ilmu Tarannum iaitu maqam Bayyati, Soba, Hijaz, Rast, Sikah, Nahawand dan Jiharkah. (LO2- P2)
 3. Membezakan bacaan al-Quran berdasarkan kepada pentafsiran maqamat dalam ilmu Tarannum.(LO6-A3)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar seharusnya dapat membina kefahaman yang baik terhadap perkembangan ilmu Tarannum serta aspek yang berkaitan dengannya selain dari menguasai maqamat utama dalam seni lagu al-Quran melalui proses pengkuliahan, tutorial serta pembentangan.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Srategi pengajaran dan pembelajaran:

 • Kursus ini akan diajar melalui kombinasi kuliah dan tutorial yang melibatkan latihan,gerak kerja berkumpulan secara formal atau sebaliknya. Pelajar akan dinilai melalui peperiksaan akhir, pembentangan bacaan serta tugasan, penglibatan dalam bilik tutorial untuk mengetahui kemampuan serta keupayaan pelajar dalam mengaplikasi konsep teoritikal dalam konteks ilmu Tarannum.

 

Srategi penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini akan membincangkan tentang perkembangan ilmu Tarannum serta hubungannya dengan ilmu Aswat serta tamadun Islam yang merangkumi pelbagai pandangan intelektual terhadapnya. Selain itu juga kursus ini memperkenalkan maqam-maqam utama dalam ilmu Tarannum seperti maqam Bayyati, Soba, Rast, Nahawand, Sikah, Hijaz dan Jiharkah dari sudut teori dan amali. Perbincangan juga meliputi aspek penghayatan terhadap pembacaan al-Quran berdasarkan kepada Munasabah al-Ayat berdasarkan penafsiran maqamat dalam ilmu Tarannum berdasarkan kepada peredaran zaman dan keadan.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN
Penilaian %
· Ujian/ kuiz

· Pembentangan tugasan/pembacaan

· Peperiksaan Akhir

30

20

50

Jumlah 100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir JUMLAH SLT
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan  Penl.
Ilmu Tarannum bi  al-Quran (Seni Lagu al-Quran) 2 2 3 7
Perkembangan ilmu Tarannum dalam ketamadunan Islam 6 6 6 18
Kesenian dari perspektif Islam 6 6 6 18
Seni dan manhaj bacaan al-Quran 4 4 4 12
Maqam dalam seni lagu al-Quran 8 8 8 24
Tugasan
Pembentangan 0.10 5 5 10.1
Ujian/ Kuiz 1 10 11
Peperiksaan Akhir 8 5 3 16
JUMLAH 27 26.1 35 20 5 3 116.1
17
Bil Topik Intgrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Ilmu Tarannum bi  al-Quran (Seni Lagu al-Quran)  
2 Perkembangan ilmu Tarannum dalam ketamadunan Islam
3 Kesenian dari perspektif Islam
4 Seni dan manhaj bacaan al-Quran
5 Maqam dalam seni lagu al-Quran

INTEGRASI NAQLI DAN AQLI & E-LEARNING

18 RUJUKAN
 1. Kristina Nelson.1985. The Art of Quranic Reciting. The American University in Cairo Press.
 2. Labib Saied. 1970. Al-Taghani bi al-Quran.
 3. Hj. Nik Jaafar Nik Ismail.1998. Qawaid al-Tarannum .Kuala Lumpur: Dar al-Fikir.
 4. Mohd Ali Abu Bakar.1997. Seni Lagu al-Quran Di Malaysia. Kuala Lumpur: dar al-Fikir
 5. Misbahul Munir. 2005. Ilmu & Seni Qiro’atil Quran. Semarang: Binawan

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

TOPIK Jam pertemuan

(minggu)

Hasil Pembelajaran PLO KI Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
TOPIK 1: Pengenalan Ilmu Tarannum bi  al-Quran ( Seni Lagu al-Quran)

·    تعريف علم الترنم بالقرآن

·    فضل التعلم علم الترنم بالقرآن

·    دور الرنم في تلاوة القرآن ا

·    خصائص الترنم المعتبر

·    صفات المقرئ

·    أحكام التغني بالقرآن

4

(MG1-2)

 1. Menjelaskan konsep ilmu Tarannum dalam pembacaan al-Quran
 2. Menerangkan hukum-hakam serta peranan ilmu Taranum berkaitan pembacaan al-Quran

LO 1

LO 6

EM 2

 1. Kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
TOPIK 2: Perkembangan ilmu Tarannum dalam ketamadunan Islam

 • الترنم في المجتمعات العربية قبل الإسلام
 • الترنم في المجتمعات العربية والإسلامية
 • الترنم في المجتمعات العجمية والإسلامية

6

(MG3-5)

 1. Mengenalpasti kronologi perkembangan ilmu tarannum secara menyeluruh
 2. Mengkaji asimilasi, perbandingan serta integrasi ilmu tarannum melalui kebudayaan masyarakat arab dan a’jam (bukan arab)

LO 1

LO 6

EM 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan (SCL)
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara berkumpulan
TOPIK 3: Kesenian dari perspektif Islam           (Kajian dari sudut Ilmu al-Aswat)

 الفن الصوتي في الإسلام-

 • تعريف الفن الصوتي وآلياته ومواصفاته
 • أهمية الصوت في تلاوة القرآن
 • دور الصوت في تلاوة القرآن

تحسين الصوت-

 • طبقات الصوت
 • بردة الصوت ودورها
 • الصوت واللهجة العربية

التدريب الصوتي-

 • كيفية الحفاظ على جودة الوت
 • كيفية تمرين الصوت
 • تمرين التنفس

6

(MG6-8)

 1. Mengenalpasti kesenian Ilmu al-Aswat dari perspektif Islam serta perbandingan dengan sini suara muzik.
 2. Mempamerkan Tahsin al-Sawt berdasarkan kepada tingkatan nada suara yang sebenar.

LO 1

LO 2

CTPS 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Latihan tahsin suara
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada kuiz/tugasan .

 

TOPIK 4: Seni dan manhaj bacaan al-Quran

 • مفهوم علم المقلمات
 • طريق النظري والتطبيقي
 • مصطلحات في علم المقامات
 • اللهجات في علم المقامات
 • مصري-
 • حجازي-

4

(MG9-10)

 1. Membaca bacaan al-Quran yang betul berdasarkan manhaj murattal dan mujawwad
 2. Mempamerkan bacaan berdasarkan kepada aliran Hijazi dan Misri

LO 6

LO 2

EM 2

CTPS 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Membuat latihan vokal suara
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • enilaian terhadap latihan vokal suara
TOPIK 5: Maqam dalam seni lagu al-Quran

 مقام البياتي-

 • تعريف مقام البياتي
 • نشأة  مقام البياتي
 • مميزات مقام البياتي
 • دور مقام البياتي عند التلاوة
 • تطبيق  مقام البياتي

مقام صبا-

 • تعريف مقام صبا
 • نشأة  مقام صبا البياتي
 • مميزات مقام صبا
 • دور مقام صبا عند التلاوة
 • تطبيق  مقام صبا

مقام الحجاز-

 • تعريف مقام لحجاز
 • نشأة  مقام لحجاز
 • مميزات مقام الحجاز
 • دور مقام لحجازي عند التلاوة
 • تطبيق  مقام لحجاز

مقام راست

 • تعريف مقام راست
 • نشأة  مقام راست
 • مميزات مقام راست
 • دور مقام راست عند التلاوة
 • تطبيق  مقام راست

مقام النهاوند-

 • تعريف مقام النهاوند
 • نشأة  مقام النهاوند
 • مميزات مقام النهاوند
 • دور مقام النهاوند عند التلاوة
 • تطبيق  مقام النهاوند

مقام السيكاه-

 • تعريف مقام السيكاه
 • نشأة  مقام السيكاه
 • مميزات مقام السيكاه
 • دور مقام السيكاه عند التلاوة
 • تطبيق  مقام السيكاه

مقام جهاركه-

 • تعريف مقام جهاركه
 • نشأة  مقام جهاركه
 • مميزات مقام جهاركه
 • دور مقام جهاركه عند التلاوة
 • تطبيق  مقام جهاركه

8

(MG11-14)

 1. Mempamerkan tujuh maqamat utama dalam Ilmu Tarannum iaitu maqam Bayyati, Soba, Hijaz, Rast, Sikah, Nahawand dan Jiharkah.
 2. Mengamal bacaan al-Quran berdasarkan kepada pentafsiran maqamat dalam ilmu Tarannum.

LO 2

LO 6

CT PS 3

EM 2

 1. Kuliah dan tutorial
 2. Menonton koleksi video majlis tilawah al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa
 3. Praktikal bacaan al-Quran berdasarkan tujuh maqamat utama.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian terhadap analisa pelajar berkaitan majlis tilawah al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa
 • Pernilaian terhadap pembacaan pelajar berkaitan tujuh maqamat utama dalam seni lagu al-Quran