1. NAMA KURSUS  METODOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN & TAHFIZ
2. KOD KURSUS QQR3173
3. PENSYARAH Dr KHAIRUL ANUAR BIN MOHAMAD
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini dibina untuk pelajar tahun empat dengan matlamat memperkasakan pengetahuan pelajar tentang kaedah-kaedah pengajaran Al-Quran yang berkesan.  Juga membekalkan kepada mereka kaedah-kaedah mengafal Al-Quran dengan penekanan pada pedagogi yang berkesan. Kursus ini juga membekalkan kepada pelajar kemahiran menggunakan kaedah yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dan tahfiz.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 7/ Tahun 4
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka:

K T P L
28 28 3

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

53
7. NILAI JAM KREDIT 112/40= 2.8 (3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Menganalisis kaedah-kaedah pengajaran Al-Quran dan tahfiz yang sedia ada.
 2. Menunjukkan kepada pelajar cara-cara memilih dan mengaplikasi kaedah-kaedah pengajaran Al-Quran dan tahfiz.
 3. Merekacipta kaedah-kaedah baru bagi pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dan tahfiz yang lebih berkesan.
10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar berupaya untuk:

 1. Mengenal pasti kaedah-kaedah yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dan tahfiz. (LO1/C3)
 2. Menyelaras kaedah- kaedah yang telah dipelajari agar lebih sesuai dalam pengajaran Al- Quran dan Tahfiz (LO4/A2)
 3. Bekerjasama dalam menjayakan pengajaran Al- Quran dan Tahfiz (LO5/ A2)
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar akan mampu mengenal, membanding dan memilih kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dan tahfiz secara tepat.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan, dengan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Penggunaan pemeriksaan dan laporan bertulis akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincang kaedah pengajaran al-Quran. Antaranya ialah: Kaedah Baghdadiyah, Kaedah Kalam, Kaedah Muyassar, Kaedah Qiraati, Kaedah Barqi, Kaedah Iqra’. Semua kaedah tersebut dibincang dari sudut sejarah, sebab dan tujuan penulisannya, kejayaan dan kekuatan yang terdapat dalam kaedah tersebut. Pengajaran Tahfiz pula menekankan pedagogi yang berkesan untuk menghafaz al-Quran.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. Kaedah PENILAIAN
Komponen %
Penilaian

· Perbincangan Kumpulan

· Makalah dan perbentangan

· Peperiksaan Pertengahan Semester

 

10

20

20

Final examination 50
Total 100
16. KERANGKA KURSUS DAN (SLT) SETIAP TOPIK
Topik BERSEMUKA

KENDIRI

 

 
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Ulangkaji Persediaan Penilaian berterusan Peperiksaan akhir JUMLAH SLT
Ta’rif al-Quran, Fadhilat mempelajari, membaca, mengajar al-Quran.

Adab membaca al-Quran.

2 2 1 2 7
Kaedah-kaedah membaca. 4  4  – 2 2  12
Kaedah-kaedah pengajaran dasar-dasar al-Quran. 6 6  – 3 2 17
Kaedah pengajaran al-Quran di sekolah rendah dan menengah. 5 6 3 2 16
Kaedah-kaedah tahfiz al-Quran 4 4 2 2 12
Kaedah-kaedah bagi mengukuhkan hafalan. 6 3.75 3 2 14.75
Tugasan 10 5 15
Ujian/kuiz  1 2 4 7
Pembentangan 0.25 3 3.25
Peperiksaan Akhir 5 3 8
Total 28 28   10 24 19   3 112
 17 RUJUKAN Rujukan utama kursus

 • Al-Hamidy, Abdul Qadir Umar. 2010. Muzakkirah Turuq Ta’lim Al-Quran wa Al-Tahfiz.
 • Samak, Muhammad Saleh. 1978. Fann Al-Tadris. Kahirah: Maktabah Anglo Al-Misriyyah.
 • Al-Khatib, Mahmud Ibrahim, Taqwim Turuq Ta’lim Al-Quran fi Marahil Al-Ta’lim Al-‘Am wa Al-Ta’lim Al-Jami’i. Maktabah Al-Syamilah, Asdar 2.
 • Abu Al-Harits, Muhammad Mustafa ibn Ahmad Ibn Syu’ib. 1425. Hakaza Falnahfaz Al-Quran.  Jiddah: Dar Nur Al-Maktabat, Cet. II.

Rujukan sampingan kursus

 • Al-Janbalaty, Ali, cs. T.t. Al-Usul Al-Haditsah Li Tadris Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Wa Al-Din. Kahirah: Dar Nahdah Misr, Li Al-Tab’i Wa Al-Nasyr.
 • Al-‘Ammar, Hammad Nasir ibn Abdur Rahman. Hifz Al-Quran Al-Karim Wa Ta’limuhu Fi Jami’i Marahil Al-Ta’lim Wa Al-Ta’lim Al-Jami’i. Maktabah Al-Syamilah, Isdar II.
 • Nawwab El-Din, Abd Al-Rabb. 1409. Kaifa Tahfaz Al-Quran. Madinah. Maktabah Ibnu Qayyim.
 • Al-Qaimuny, Abu Zar. 1413. ‘Aun Al-Rahman Fi Hifz Al-Quran. Kahirah: Dar Al-Turats.

 

Kerangka Pengajaran Kursus/Modul Hasil Pembelajaran Program

TOPIK JAM PERTEMUAN (SEMESTER) HASIL PEMBELAJARAN PLO KI AKTIVITI P&P PENILAIAN TUGASAN
TOPIK 1: PENGENALAN KURSUS

 • Pendahuluan
 • Sinopsis Kursus
 • Hasil Pembelajaran
 • Kaedah Pengajaran & Pembelajaran
 • Kaedah Penilaian & Tugasan
 • Kandungan Kursus
 • Aplikasi  Tajwid I
 • Sumber Rujukan
 

1

(1 jam/minggu)

 1. Mengenalpasti kandungan kursus dan yang berkaitan denganya

LO1

 

 • Pensyarah menerangkan pengenalan kursus dan memberikan tugasan.
 

 

 

 

 

 TOPIK 2:SIFAT GURU AL-QURAN

 • Pendahuluan
 • Sifat Aqliyyah
 • Sifat Nafsiyyah
 • Sifat Makrifiyyah

1

(1 jam/minggu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOPIK 3: METHOD KAEDAH MEMBACA

 • Pendahuluan
 • Method Tarkibiyyah
 • Method Tahliliyyah
 • Method Jumlah
 • Method Qissah

1

(1 jam/minggu)

 TOPIK 4: METHOD BAGHDADIYYAH

 • Pendahuluan
 • Kandungan buku
 • Keistimewaan method ini.
 • Kelemahan

1

(1 jam/minggu)

 TOPIK 5: METHOD KALAM

 • Pendahuluan
 • Kandungan buku
 • Keistimewaan method ini.
 • Kelemahan

1

(1 jam/minggu)

 

TOPIK 6: METHOD IQRA

 • Pendahuluan
 • Kandungan buku
 • Keistimewaan method ini.
 • Kelemahan

1

(1 jam/minggu)

 

 1. Mengenalpasti bacaan yang betul sebelum dan selepas hafazan.
 2. Mengaplikasikan ayat-ayat yang dihafaz ketika mengeluarkan idea dan berhujjah.
 3. Berinteraksi dengan baik dalam komuniti.
 

LO1

LO4

L05

 

 

CS1

TS2

 • Mendengar ayat yang telah dihafaz di hadapan pensyarah.
 • Mengulangkaji ayat-ayat yang telah dihafaz di hadapan pelajar yang lain dalam kumpulan.
 • Membaca ayat yang seterusnya untuk dihafaz.
 

 

 1. Pensyarah memberikan penilaian markah hafazan yang diperdengarkan oleh pelajar
 TOPIK 7: KAEDAH PENGAJARAN AL-QURAN DI SEKOLAH

 • Pendahuluan
 • Pengajaran di sekolah rendah
 • Strategi pengajaran
 • Aktiviti pengajaran
 • Galakan untuk pelajar suka membaca al-Quran.

1

(1 jam/minggu)

TOPIK 8: METHOD MENGHAFAZ AL-QURAN

 • Pendauluan
 • Method menghafaz berkumpulan
 • Method menghafaz bersendirian

1

(1 jam/minggu)

TOPIK 9: ADAB MENGHAFAZ AL-QURAN

 • Ikhlas
 • Persediaan diri
 • Perbetul sebutan
 • Kadar hafazan yang sesuai
 • Meghubung antara ayat.
 • Mengulang asas menghafaz

1

(1 jam/minggu)

TOPIK10: TAKMILAH ADAB MENGHAFAZ AL-QURAN

 • Qiyam al-laildengan hafazan
 • fokus kepada ayat mutasyabihat
 • Konsisten walaupun sedikit
 • Meninggalkan maksiat
 • Menghafaz Quran yang sama

1

(1 jam/minggu)