1. NAMA KURSUS ILMU TAJWID
2. KOD KURSUS QQQ1113
3. PENSYARAH
4. RASIONAL KURSUS TERHADAP PROGRAM YANG DITAWARKAN Kursus ini dibina untuk pelajar tahun dua dengan matlamat memperkasakan pengetahuan dan kemampuan pelajar terhadap cara membaca al-Quran dengan benar dan baik. Kursus ini akan membekalkan kepada pelajar kemahiran mengenal pasti samada sesuatu bacaan adalah betul atau salah, selanjutnya mampu mengenalpasti serta memperbaiki bacaan-bacaan yang salah atau kurang benar dalam bacaannya sendiri atau orang lain.
5. SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN Semester 3 / Tahun 2
6. JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

 

 

Perjumpaan bersemuka:

K T P L
24 24 3

K=Kuliah ; T=Tutorial; P=Praktikal; L=Lain-lain (Peperiksaan)

Jumlah Jam Bimbingan dan Pembelajaran Kendiri:

 

73
7. NILAI JAM KREDIT 124/40= 3. 1(3 kredit); 2+2
8. PRA SYARAT Tiada
9. OBJEKTIF KURSUS
 1. Memberikan pengajaran kepada para pelajar tentang Makhraj-mahkraj Huruf serta sifat-sifatnya dan cara pengucapannya.
 2. Memberi kefahaman kepada pelajar tentang Hukum-hukum Tajwid serta pengamalannya.
 3. Mengajarkan kepada pelajar tentang cara mengenal pasti bacaan-bacaan yang benar atau kurang benar atau bahkan yang salah.
10. HASIL PEMBELAJARAN Setelah menghabiskan kursus ini, para pelajar diharapkan untuk dapat :

 1. Menjelaskan Mahkraj dan sifat tiap-tiap huruf serta hukum-hukum Tajwid dengan penuh kemahiran. (LO1-C2)
 2. Mengaplikasikan cara membaca al-Quran dengan betul dan baik melalui pengucapan huruf-huruf yang sesuai dengan mahkraj dan sifatnya dan perhatian yang penuh terhadap hukum-hukum Tajwid. (LO2-C2)
 3. Mampu mengajarkan kepada orang lain cara membaca al-Quran dengan benar dan baik serta mengenal pasti betul atau salah sesuatu bacaan. ( LO7-P2  )
11. PEMBENTUKAN KEMAHIRAN Pelajar mampu mengetahui hukum-hukum bacaan al-Quran dan mengaplikasikannya dengan betul dan baik dengan mengenal pasti kebenaran bacaannya dan selanjutnya mengajarkannya kepada orang lain.
12. STRATEGI PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 • Kursus akan diajarkan melalui kombinasi kuliah secara formal, latihan, kerja kumpulan dengan menggunakan rujukan yang diiktiraf. Penggunaan pemeriksaan dan laporan bertulis akan menilai kemampuan pelajar untuk melaksanakan konsep teori dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Strategi Penilaian:

 • Formatif
 • Sumatif
13. SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincangkan topik-topik penting berkaitan ilmu Tajwid untuk diaplikasikan dalam bacaan al-Quran. Ianya menerangkan tentang sejarah ringkas ilmu Tajwid, basmalah dan isti’azah, mahkraj dan sifat huruf, hukum-hukum nun sakinah, mim sakinah, mad-mad, tafkhim dan tarqiq, idghom, waqaf dan ibtida’ termasuk juga huraian ringkas berkaitan qiraat Hafs, semuanya itu untuk membekalkan setiap Muslim kemahiran dalam membaca al-Quran. Kursus ini akan menggunakan kaedah syarahan dalam kuliah, perbincangan secara interaktif menerusi tutorial, bacaan dalam kumpulan untuk mempraktik hukum-hukum Tajwid serta pembentangan. Para pelajar akan dinilai berdasarkan penglibatan dalam kelas, perbincangan, bacaan bertajwid melalui tutorial, kuiz, peperiksaan pertengahan semester, tugasan dan peperiksaan akhir. Di akhir kursus para pelajar dapat memahami dan mendalami ilmu Tajwid, mempraktikkan bacaan al-Quran yang betul dan mampu membantu orang lain dengan ilmu tersebut.
14. CARA PENYAMPAIAN Kuliah dan Tutorial (SCL)
15. CARA DAN JENIS PENILAIAN
Komponen %
Penilaaian Berterusan

· Penglibatan dan penyertaan

·  Tugasan

 

10

30

Peperiksaan

–  Pertengahan Semester

–  Akhir Semester

 

20

40

Jumlah 100
16. KERANGKA KURSUS DAN SLT SETIAP TOPIK

 

Topik BERSEMUKA KENDIRI
Kuliah Tutorial Praktikal/SCL Tugasan Persiapan Pelajar Rujukan

Perpustakaan

Peperiksaan Akhir JUMLAH  SLT
Pengenalan Kursus & Muqaddimah Ilmu Tajwid 2 2 2 2 8
Hukum Isti’adzah dan Basmalah 2 2 2 2 8
Makhraj-makhraj Huruf dan pembahagiannya 2 2 3 2 4 13
Sifat-sifat Huruf dan Pembahagiannya 2 2 3 2 4 13
Hukum Nun Sakinah dan Mim Sakinah. 2 2 2 6
Hukum Mad dan Pembahagiannya. 4 4 6 6 20
Tafkhim dan Tarqiq 2 2 2 6
Hukum Idghom dan Pembahagiannya 2 2 2 6
Hukum Waqaf dan Ibtida’ 4 4 5 13
Peringatan berkenaan dangan bacaan berpandukan Qiraat Hafs. 2 2 2 6
Pembentangan dan Praktikal Membaca AlQuran 6 4 10
Ujian/Kuiz 2 2
Pembentangan 4 4 2 10
Peperiksaan Akhir 3 3
Total 24 24   16 37 20 3 124
17
Fakulti/PTJ: FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH
Bil Topik Integrasi Naqli dan Aqli E-Learning
M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Muqaddimah Ilmu Tajwid X X X X
2 Hukum Isti’adzah dan Basmalah X X X
3 Makhraj-makhraj Huruf dan pembahagiannya X X X X X
4 Sifat-sifat huruf dan pembahagiannya X X X X X
5 Hukum Nun Sakinah dan Mim Sakinah. X X X
6 Hukum Mad dan Pembahagiannya X X X X X
7 Tafkhim dan Tarqiq X X X X
8 Hukum Idghom dan Pembahagiannya X X X
9 Hukum Waqaf dan Ibtida’ X X X
10 Peringatan berkenaan dangan bacaan berpandukan Qiraat Hafs. X X X
11 Pembentangan Tugasan dan Praktikal Membaca AlQuran X X

 

Kerangka Kursus dan Hasil Pembelajaran Program

 TOPIK

Jam pertemu-an (minggu)

 Hasil Pembelajaran

PLO

 KI

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tugasan
 TOPIK 1

 • Pengenalan Kursus &  Muqaddimah Ilmu Tajwid
 • Kepentingan,Sinopsis, Objektif & Hasil pembelajaran
 • Kaedah pembalajaran dan penilaian kursus

TOPIK 2

 • Definasi dan Sejarah perkembangan ilmu Tajwid
 • Maksud Lahn dan bentuknya
 • Kewajipan belajar Tajwid
 • Pengenalan riwayat Hafs
 • Bentuk bacaan al-Quran

2

(MG1)

 

 • Mengenali rangka kursus
 • Dapat mengenali Ilmu Tajwid konsep dan hukumnya.
 • Mengetahui jenis-jenisnya dan contoh-contohnya
 • Memahami dalil-dalil wajibnya ilmu tajwid dan qiraat
 

 

LO1

LO5

LO8

 

CS2

TS3,

KK1

 

Kuliah

TOPIK 3

Hukum Basmalah dan Isti’azah

TOPIK 4

 • Definasi Makharij Huruf dan Sifat-sifatnya
 • Pembahagian Makharij & Sifat Huruf
 • Perincian Bahagian Makharij Huruf
 • Alqab huruf
 • Mengaitkan makharij dan sifat huruf dengan ilmu sains
 

4

(MG2-3)

 • Mengetahui hukum Basmalah dan hukum Isti’azah
 • Mampu mempraktikkan makhraj sifat-sifat huruf
 

LO2

LO5

 

 

 

CTPS2

LL1

 

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
 TOPIK 5

 • Sifat-sifat Huruf dan Pembahagiannya
 • Huraian 10 sifat huruf berlawanan
 • Huraian 7 sifat huruf khusus
 • Sifat – sifat huruf yang lain
 • Sifat kuat dan lemah pada huruf
 • Mengaitkan makharij huruf dan sifat huruf dengan ilmu sains

2

(MG4)

 

 • Mengenali konsep tempat keluar huruf bagi setiap jenis-jenisnya
 • Mampu memperaktikkan setiap jenis dengan betul
 

LO2

LO7

 

CTPS2

TS3,

 

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
 TOPIK 6

 • Definasi Nun Sakinah dan Tanwin
 • Perincian hukum-hukum berkaitan Nun Sakinah dan Tanwin ( Izhar Halqi, Idghom, Iqlab, Ikhfa’ Haqiqi)
 • Hukum berkaitan Mim Sakinah ( Ikhfa’ Syafawi, Idghom Syafawi dan Izhar Syafawi)
 • Nun dan Min Mushaddad

4

(MG4-5)

 • Mampu memahami sifat-sifat lazim bagi pembahagian-pembahagiannya
 

LO2

 

TS3,

LS4

KK1

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 4. Praktis hukum melalui bacaan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
TOPIK 7

 • Definasi Mad dan huruf-hurufnya
 • Hukum Mad dan Pembahagiannya
 • Huraian pembahagian jenis Mad Tabe’I dan Asli

4

(MG6-7)

 

 • Pelajar mampu memahami dan mempraktikkan apa yang terkandung dalam topik 5 ini

 

 

LO5

 

CTPS2

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 4. Praktis hukum melalui bacaan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
TOPIK 8

 • Definasi Tafkhim dan Tarqiq.
 • Huraian bentuk-bentuk tafkhim dan tarqiq
 • Huruf-huruf tafkhim
 • Huruf-huruf tarqiq
 • Hukum berkaitan

4

(MG8-9)

 

 • Pelajar mampu mengenali hukum mad dan dapat memperaktikkannya
 

LO2

 

TS3,

LS4

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 4. Praktis hukum melalui bacaan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
 

Topik 9

 • Definasi  Idghom dan Pembahagiannya
 • Huraian tiga jenis idghom
 • Hukum lam sakinah

 

4

(MG10-11)

 

 • Pelajar mampu mengenali dan dapat memperaktikkannya

 

LO2

 

CTPS2

 

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 4. Praktis hukum melalui bacaan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
Topik 10

 • Definasi dan Huraian Waqaf, Ibtida’, Qata’ dan Sakt
4

(MG12-13)

 

 • Pelajar mampu mengenali dan dapat memperaktikkannya
 

CTPS2

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 4. Praktis hukum melalui bacaan
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
 

Topik 11

 • Penerangan asas berkaitan bacaan berdasarkan Qiraat Hafs

2

(MG14)

 

 • Pelajar mampu mengenali dan dapat memperaktikkannya
 

CTPS2

 

 

 1. Kuliah dan tutorial.
 2. Carian maklumat di perpustakaan.
 3. Perbincangan  antara pelajar dalam kumpulan.
 • Penilaian berdasarkan kepada perbincangan dalam bilik kuliah dan tutorial
 • Penilaian berdasarkan kepada pembentangan tugasan secara individu dan berkumpulan.
Pembentangan Assignment dan Praktik Membaca Al Quran.  

 

 

CTPS2

 

 • Penilaian berdasarkan pembentangan dan bacaan.